Search for dissertations about: "industry expertise"

Showing result 1 - 5 of 35 swedish dissertations containing the words industry expertise.

 1. 1. Co-constructing Expertise Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  University dissertation from Trollhättan : University West

  Author : Monika Hattinger; Högskolan Väst.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Abstract : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. READ MORE

 2. 2. Essays on Audit Fees and the Joint Provision of Audit and Non-Audit Services

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Irina Alexeyeva; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; audit fees; non-audit fees; crisis; fair value measurement; banking industry; engagement partner; industry expertise; public company expertise; tenure; gender; non-audit services; knowledge spillover; audit efficiency;

  Abstract : This thesis examines the factors affecting audit and non-audit fees and the effects of the joint provision of audit and non-audit services on auditing.The first essay focuses on environmental factors. READ MORE

 3. 3. Growth and Business Cycles -Swedish Manufacturing Industry 1952-2001

  University dissertation from Department of Economic History, Lund University

  Author : Camilla Maria Kyllikki Josephson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contemporary history; Manufacturing industry; Knowledge accumulation; The cointegrated VAR model; Business cycles; Economic growth; TFP growth; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Institutional change; Opportunity costs; Cyclical economics; Konjunkturteori; cykliska förlopp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie betonar att de mekanismer, som skapar tillväxt, inte nödvändigtvis är universella utan kan skilja sig åt mellan olika områden, beroende på vad som produceras och vilken teknik som används. Avhandlingen hävdar inledningsvis att ekonomisk tillväxt är den viktigaste enskilda faktor som påverkar individers inkomstnivå och att ökad produktivitet i sin tur är grundläggande för ökad tillväxttakt. READ MORE

 4. 4. Knowledge maturity as decision support in stage-gate product development a case from the aerospace industry

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Christian Johansson; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Knowledge Maturity; Knowledge Management; Stage-Gate; Decision Support; Product Development; Product-Service Systems; Aerospace; Funktionella produkter; Functional Product Development;

  Abstract : För att vara konkurrenskraftiga behöver företag i dagens industri korta ledtider och nå ut på marknaden med sina produkter före konkurrenterna. Därför är produktutvecklingsfasen ett mål för ledtidsförkortningar, där beslut behöver fattas även där beslutsunderlag kan vara ofullständigt. READ MORE

 5. 5. Working Together Exploring Relational Tensions in Swedish Academia

  University dissertation from Uppsala : Department of Social and Economic Geography

  Author : Tobias Fridholm; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic geography; Relational tensions; Academic research; Academic entrepreneurship; Research commercialization; Creativity; Creative milieus; Innovation; Innovation systems; Trust; Authority; Research policy; Triple helix; Biotechnology; Swedish research; Universities; Expertise; Professionalism; Professions; Research collaboration; Collaborations; Research funding; Ekonomisk geografi; Relationella spänningar; Akademisk forskning; Akademiskt entreprenörskap; Forskningskommersialisering; Kreativitet; Kreativa miljöer; Innovation; Innovationssystem; Tillit; Auktoritet; Forskningspolitik; Trippel helix; Bioteknik; Svensk forskning; Universitet; Expertis; Professioner; Professionalism; Samverkan; Tredje uppgiften; Forskningsfinansiering; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Abstract : This study explores the basic social conditions for high-quality university research, and focuses on research in science and technology in Sweden. Swedish research policy has adopted more of a market perspective on academic research and its role in society. READ MORE