Search for dissertations about: "institutionella samtal"

Found 4 swedish dissertations containing the words institutionella samtal.

 1. 1. Assessment meetings between care managers and persons living with dementia Citizenship as practice

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Johannes H Österholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageism; decision-making; elderspeak; institutional discourse; malignant positioning; narrative; needs assessment; social work; storytelling; Behovsbedömning; berättande; berättelser; beslutsfattande; institutionella samtal; malign positionering; socialt arbete; ålderism; äldreriktat tal;

  Abstract : This thesis deals with encounters between persons living with dementia and care managers. Dementia often results in progressive care needs that must be met by different social care services. READ MORE

 2. 2. Negotiating needs Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Anna Olaison; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; Care management; old age care; home care; assessment processes; institutional interaction; communication; discourse analysis; gerontological social work; Behovsbedömning; äldreomsorg; hemtjänst; bedömningsprocesser; institutionella samtal; kommunikation; diskursanalys; gerontologiskt socialt arbete;

  Abstract : Studien tar sin utgångspunkt i de bedömningsprocesser äldre personer genomgår för att få tillgång till hjälp i hemmet. Bedömningsprocessen där äldre, deras anhö-riga och kommunala behovsbedömare deltog studerades ur ett kommunikativt perspektiv. Interaktionen vid behovsbedömningssamtalet fungerar som en pro-blemlösningsprocess. READ MORE

 3. 3. Public talk on personal troubles : A study on interaction in radio counselling

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Nataliya Thell; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-25]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; radio counselling; institutional interaction; psychotherapy; troubles talk; media discourse; conversation analysis; ethnomethodology; radiorådgivning; institutionellt samtal; psykoterapi; samtal om personliga bekymmer; mediediskurs; samtalsanalys; etnometodologi;

  Abstract : Denna doktorsavhandling undersöker samtal om personliga problem i mötet med en specialist i radio. I synnerhet handlar studien om den dynamiska process då förståelse skapas – när upplevelser av personliga bekymmer förklaras och definieras som problem av särskilda slag. READ MORE

 4. 4. The Social Organization of Institutional Norms Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance

  University dissertation from Uppsala : Department of Scandinavian Languages

  Author : Lina Nyroos; Uppsala universitet.; [2012]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian Languages; Nordiska språk; Institutional interaction; Institutional norms; Conversation Analysis; Seminar; Performance appraisal interview; Stance; Epistemics; Entitlement;

  Abstract : The present thesis explores talk in institutional settings, with a particular focus on how institutionality and institutional norms are constructed and reproduced in interaction. A central aim is to enhance our understanding of how institutional agendas are talked into being. READ MORE