Search for dissertations about: "interactive learning environments"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the words interactive learning environments.

 1. 1. Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

  Author : Lisbeth Amhag; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; distributed learning environments; web-based dialogues; learning communities; computer-mediated communication; interactive learning environments; cooperative collaborative learning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Cooperative collaborative learning; Computer-mediated communication; Distributed learning environments; Interactive learning environments; Learning communities;

  Abstract : Avhandlingen handlar om kvaliteten i studenters nätbaserade argumentering och responsgivning. Handlar det om vardagssamtal eller vetenskapliga diskussioner? Syftet är att undersöka om och i så fall hur studenters skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till utveckling av kollektivt och individuellt lärande i en nätbaserad akademisk kontext. READ MORE

 2. 2. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

  University dissertation from Holmbergs

  Author : Eva Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; sensor technology; rehabilitation; non-intrusive interface; non-formal learning; intuitive interaction; interactive play; interactive environments; case studies; Action; activity; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; action; Människa-dator-interaktion; Computer games; Human-computer interaction;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Interaktiva miljöer erbjuder en märkbar utvecklingmöjlighet när det gäller bl.a. anpassningsmöjlighet samt uppmuntran till handling och interaktion. READ MORE

 3. 3. Learning in Collaboration: Academics’ experiences in collaborative partnerships

  University dissertation from Holmbergs

  Author : Jan Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; multidisciplinary; SMARTA; krAft; Sweden; NIWL; holistic learning of scholarship; scholarship; interactive research; service; collaboration; Learning; SMEs; academia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det finns en pågående debatt, både i USA och i Europa om behovet att utveckla en bredare syn på akademisk kompetens och de olika aktiviteterna som den innefattar, bland annat det som kallas “tjänster riktade mot samhället”. I Sverige tar dessa samhällsorienterade tjänster formen av praktik orienterad involvering och samarbete med det omgivande samhället, i enlighet med den lagstiftning som reglerar högskolans verksamhet. READ MORE

 4. 4. Designing Interactive Learning Environments to Support Learners’ Understanding in Complex Domains

  University dissertation from University of Bergen, Norway

  Author : Marcelo Milrad; Växjö universitet.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning environments; complex domains; social constructivism; collaborative learning; construction kits; system dynamics simulations; collaborative modelling tools.; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap; Media Technology; Media Technology;

  Abstract : This dissertation focuses on the design of interactive learning environments (ILEs) to support learning in complex domains. Previous research efforts in this field indicate that we lack a well-articulated design framework with sufficient detail to take us from a socially-situated, problem-based, collaborative learning perspective to the design of a particular learning environment for a particular subject domain. READ MORE

 5. 5. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Ola Knutsson; KTH.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi;

  Abstract : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. READ MORE