Search for dissertations about: "interaktiv teknik"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the words interaktiv teknik.

 1. 1. Travelling through time Students’ interpretation of evolutionary time in dynamic visualizations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jörgen Stenlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Evolution; visualization; time; learning; threshold; zooming;

  Abstract : För att kunna förstå och ta ställning till utmaningar i form av exempelvis klimatförändringar, förlust av biodiversitet och antibiotikaresistens krävs kunskap om evolution. För att förstå evolution är det i sin tur viktigt att inse betydelsen av de tidsskalor som evolutionära processer omfattar. READ MORE

 2. 2. An interactive health technology solution for encouraging physical activity : a first model based on a user perspective

  University dissertation from Västerås : Mälardalen University Press

  Author : Anna Åkerberg; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; physical activity; user perspective; user; technology; encourage; behavior change; application; smartphone; fysisk aktivitet; användarperspektiv; användare; teknik; uppmuntra; beteendeförändring; applikation; smartphone; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Abstract : Globally, the level of physical inactivity is increasing. The overall aim of this thesis was to develop and test a first model of an interactive health technology solution (called App&Move) that should encourage physically inactive adults to be more physically active. READ MORE

 3. 3. Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete. Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Mattias Åteg; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; : Attraktivt arbete; utvecklingsprocess; lärande; anpassning; dynamik; re¬flektion; verkstadsindustri; arbetsmiljö; interaktiv forskning.; attraktivt arbete; reflektion;

  Abstract : Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. READ MORE

 4. 4. "Share weather" Design and evaluation of a new concept for sharing weather information

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Katarina Elevant; KTH.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : Already centuries ago, humans had observed the weather in their everyday lives, seeking ways to understand, comprehend, and predict it. Until the present day, weather has had tremendous impacts on our lives and with climate change human civilizations as well. READ MORE

 5. 5. Mechatronics Engineering Education

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Martin Grimheden; KTH.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mechatronics; thematic subject; synergy; engineering education; international collaboration; experimental learning; didactical analysis; mekatronik; tematiskt ämne; synergi; ingenjörsutbildning; internationellt samarbete; experimentellt lärande; didaktisk analys; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Abstract : Since its emergence in the late 1960s, mechatronics has become well-established as an academic subject, and is now researched and taught at a large number of universities worldwide. The most widely-used definition of the subject today is centered on the synergistic integration of mechanical engineering, electronics, and intelligent computer control. READ MORE