Search for dissertations about: "internalisering"

Found 5 swedish dissertations containing the word internalisering.

 1. 1. Passion for Participation The Importance of Creating Support for Motivation

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Carina Hallqvist; Mittuniversitetet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IS development; OSS development; participation; motivation; intrinsic and extrinsic; internalization; self-determination theory; cross-organizational; mixed scenarios; hybrid project; IS-utveckling; OSS-utveckling; deltagande; motivation; inre och yttre motivation; internalisering; self-determination theory; tvärorganisatorisk verksamhet; blandade scenarios;

  Abstract : This thesis provides a study of an open source software project that focuses on the software development of an e-service in a municipal context. The focus is on environmental factors that either limit or promote the motivation to participate in the open source project, the "Parent-Teacher Meeting" project, a web-based communication and information channel whose purpose is to enhance the contacts between schools and parents. READ MORE

 2. 2. Exploring motivational mechanisms in exercise behaviour. Applying Self-determination theory in a person-centred approach

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Karin Anna Weman-Josefsson; Anna Karin Weman-Josefsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; competence; exercise; intervention; mediation; relatedness;

  Abstract : Motion och fysisk aktivitet är multifacetterade beteenden som påverkas av komplexa samband mellan en mängd olika faktorer och ett sätt öka förståelsen för mekanismerna bakom hållbara motionsbeteenden är att studera motivationsrelaterade förhållanden och förutsättningar. Denna licentiatavhandling har därför en personcentrerad ansats som baseras på en deskriptiv processmodell som ingår i Självbestämmandeteorin (Self-determination theory; SDT). READ MORE

 3. 3. Membrane traffic in neutrophils and neutrophil-like cells

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Susanne Bauer; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; membrane traffic; Hematologi; extracellular fluids; Haematology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; CD177; extracellulära vätskor; PR3; phagocytosis; Streptococcus pyogenes; Infektioner; neutrophils;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Neutrofiler försvarar oss mot sjukdomsframkallande mikroorganismer. Deras primära funktion är att känna igen, fagocytera och avdöda de invaderande mikroorganismerna. I denna avhandling studeras membrantrafik i neutrofiler och neutrofil-lika celler. Här visas att icke-opsoniserade S. READ MORE

 4. 4. Reality-based brain-computer interaction

  University dissertation from Umeå : Department of Computing Science, Umeå University

  Author : Daniel Sjölie; Umeå universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; reality-based brain-computer interaction; virtual reality; reality-based interaction; brain-computer interface; activity theory; the free-energy principle; grounded cognition; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi; människa-datorinteraktion; människa-datorinteraktion;

  Abstract : Recent developments within human-computer interaction (HCI) and cognitive neuroscience have come together to motivate and enable a framework for HCI with a solid basis in brain function and human reality. Human cognition is increasingly considered to be critically related to the development of human capabilities in the everyday environment (reality). READ MORE

 5. 5. The G protein-coupled receptor GPR30 signalosome - A novel G protein-independent mechanism regulating cAMP signaling and receptor trafficking

  University dissertation from Drug Target Discovery

  Author : Stefan Broselid; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AKAP5; AKAP; MAGUK; cAMP signaling; constitutive signaling; signalosome; GPER; GPR30; GPCR; cytokeratin; RAMP3; apoptotic signaling; breast cancer; PDZ; PDZ-ligand;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om ett protein, en receptor, kallad GPR30. GPR30 tillhör proteinfamiljen G protein-kopplade receptorer vilka är nödvändiga för att celler ska kunna kommunicera med varandra och med sin omgivning. READ MORE