Search for dissertations about: "internetforskning"

Found 1 swedish dissertation containing the word internetforskning.

  1. 1. Online teaching practices Sociomaterial matters in higher education settings

    University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

    Author : Karin Bolldén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Practice theory; sociomaterial; ICT; distance education; e-learning; online ethnography; internet research; higher education; virtual worlds; LMS; VLE; Praktikteori; sociomaterialitet; IKT; distansutbildning; e-lärande; onlineetnografi; internetforskning; högre utbildning; virtuella världar; LMS; VLE;

    Abstract : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera undervisningspraktiker online i svensk högre utbildningskontext. Studien har en onlineetnografisk ansats och baseras på empiriska data av undervisningen i två kurser på universitetsnivå. READ MORE