Search for dissertations about: "koldioxid"

Showing result 1 - 5 of 176 swedish dissertations containing the word koldioxid.

 1. 1. The Impact of Hydrocarbon and Carbon Oxide Impuritiesin the Hydrogen Feed of a PEM Fuel Cell

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Katrin Kortsdottir; KTH.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fuel Cell; Hydrogen Impurities; Carbon Monoxide; Carbon Dioxide; Ethene; Propene; Methane; Propane; Toluene; Electrochemically Active Surface Area; Cyclic Voltammetry; Mass Spectrometry; bränslecell; vätgasföroreningar; kolmonoxid; koldioxid; eten; propen; metan; propan; toluen; elektrokemisk aktiv yta; cyklisk voltammetri; masspektrometri; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Abstract : The proton exchange membrane fuel cell generates electricity from hydrogen and oxygen (from air) through electrocatalytic reactions in an electrochemical cell. The Pt/C catalyst, commonly used in PEM fuel cells, is very sensitive to impurities that can interact with the active catalyst sites and limit fuel cell performance. READ MORE

 2. 2. Atmospheric transport of carbon dioxide and other trace species in high northern latitudes

  University dissertation from Stockholm : Deptartment of meteorology, Stockholm University

  Author : Kristina Eneroth; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon dioxide; atmospheric transport; Koldioxid; miljöaspekter;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Measurements of Respiratory Carbon Dioxide

  University dissertation from Stockholm : Deptartment of meteorology, Stockholm University

  Author : Mia Folke; Mälardalens högskola.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik; Elektronik;

  Abstract : Koldioxid är en central parameter för metabolismen i alla levande varelser. Hos människan regleras koldioxidhalten främst genom andningen. Därför är det viktigt att kunna mäta och övervaka koldioxidhalten i fysiologiska applikationer så väl inom sportmedicin som inom vården, till exempel på intensivvårdsavdelningar. READ MORE

 4. 4. Conceptual Design of Semi-Closed Oxy-Fuel Combustion Combind-Cycle

  University dissertation from Stockholm : Deptartment of meteorology, Stockholm University

  Author : Majed Sammak; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Oxy-fuel; Gas turbines; Combined Cycles;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vi använder allt mer energi och efterfrågan kommer bara öka, fram till 2050 spås en fördubbling av världens efterfrågan av energi. Drygt 85 procent av den energi som produceras i dag kommer från fossila bränslen som bidrar till växthuseffekten. READ MORE

 5. 5. Activation of CO2 by Palladium Complexes Bearing Tridentate PCP Ligands

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Roger Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; Kinetics; Insertion reactions; PCP ligands; CO2 activation; Palladium II complexes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen berör aktivering av koldioxid genom inskjutningsreaktioner i palladium-kol bindningar. Detta har gjorts med komplexen (PCP)PdMe och (PCP)PdCH2CHCH2. Dessa komplex har också använts i katalytisk karboxylering of ZnMe2och tributylallyltenn. Pga. READ MORE