Search for dissertations about: "kontext"

Showing result 1 - 5 of 135 swedish dissertations containing the word kontext.

 1. 1. Att samtala om/i naturvetenskap : kommunikation, kontext och artefakt

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Jan Schoultz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; science; contextual effects on understanding; scientific concepts; communicative practices; thematic patterns; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : Most studies focusing on students' knowledge in science show that the students have difficulties in conceptualising scientific phenomena in accordance with scientifically accepted models. The purpose of this work is to scrutinise from a sociocultural perspective some of the findings in this area. READ MORE

 2. 2. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE

 3. 3. Resource acquisition and the complexity of social capital Perspectives from women entrepreneurs in Tanzania and Pakistan

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Marta Lindvert; Mittuniversitetet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; women entrepreneurs; financing; resource acquisition; social capital; context; developing countries; Tanzania; Pakistan; mixed methods research; entreprenörskap; kvinnors entreprenörskap; finansiering; resursanskaffande; socialt kapital; kontext; utvecklingsländer; Tanzania; Pakistan; flermetodsforskning;

  Abstract : Women entrepreneurs all over the world contribute significantly to innovation, employment opportunities and wealth creation in their respective economies. Despite their importance as drivers of development, there is a lack of research on preconditions for women’s entrepreneurship. READ MORE

 4. 4. Ready meals from the consumers' perspective attitudes, beliefs, contexts and appropriateness

  University dissertation from Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Author : Mia Prim; Örebro universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attitude; consumer; context; food choice; meal; ready meal; situation; attityd; färdigmat; konsument; kontext; matval; måltid; situation; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Abstract : The aim of this thesis was to gain a deeper understanding of ready meal consumers and their demands regarding ready meal products in different situations. Data were gathered with one extensive postal survey and five focus group discussions. READ MORE

 5. 5. Tankeform och problemmiljö skolan som kontext för tänkande i elementär matematik

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jan Wyndhamn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1988]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Matematikundervisning; Inlärning. Elever; Problemlösning; Matematik; Mellanstadiet;

  Abstract : Avhandlingen är en sammanfattning av två empiriska studier som analyserar karaktären av kognitiva aktiviteter vid de betingelser för kommunikation som är utmärkande för pedagogiska miljöer. Elever i årskurs 6 har under vanliga matematiklektioner fått lösa vissa räkneuppgifter under olika situationella krav. READ MORE