Search for dissertations about: "kontinuitet"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the word kontinuitet.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE

 2. 2. Clinical pharmacy services within a multiprofessional healthcare team

  University dissertation from Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Author : Lina Hellström; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical pharmacy services; pharmacist; medication review; medication reconciliation; medication errors; drug-related problems; inappropriate prescribing; elderly; inpatients; patient readmissions; hospitalisation; multiprofessional; patient care team; continuity of patient care; Klinisk farmaci; farmaceut; läkemedelsgenomgång; läkemedelsavstämning; läkemedelsfel; läkemedelsrelaterade problem; olämpliga läkemedel; äldre; återinläggning; sjukhusinläggning; multiprofessionell; vårdteam; kontinuitet i vården; Biomedicinsk vetenskap; Biomedical Sciences;

  Abstract : Background: The purpose of drug treatment is to reduce morbidity and mortality, and to improve health-related quality of life. However, there are frequent problems associated with drug treatment, especially among the elderly. READ MORE

 3. 3. Arbetstidens symbolvärde om historisk kontinuitet och förändring i synen på arbetstid samt normers inverkan på arbetstidens gestaltning

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Calle Rosengren; KTH.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Working time; working life; organizational culture and social norms; Arbetstid; arbetsliv; organisationskultur och normer; Humanities Social Sciences; Organizational culture;

  Abstract : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i frågan om vad som händer med arbetstiden i de delar av arbetsmarknaden där innehållet i produktionen blir mer kunskapsintensivt? Kunskapsproduktion som i mycket utgår från kreativitet, kunskapsutveckling och kommunikation, processer som är svåra att kontrollera och tidfästa. Tillsammans med framväxten av informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har utvecklingen bidragit till att de tidsliga och rumsliga dimensionerna av arbete har förändrats. READ MORE

 4. 4. Change and Persistence in a Reformed Landscape : A geographical analysis of land reforms and landscape change in Muhu and Rapla municipalities, Estonia, c. 1840 to 2003

  University dissertation from Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Author : Peeter Maandi; Uppsala universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; land reforms; landscape; landownership; Muhu; Rapla; Estonia; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Abstract : A land reform is usually introduced to create conditions for change, either in agriculture or in the character of landownership. Since the middle of the 19th century, numerous radical land reforms have been implemented in rural Estonia, often at times of political and social upheaval. READ MORE

 5. 5. Experience and Identity : A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000

  University dissertation from Historiska Media

  Author : Anna Lindberg; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; cashew factories; cashew workers; experience; identity; effeminization; housewifization; dowry; marriage; breadwinner wages; gender discourses; gender ideologies; trade unions; women; gender; caste; class; Quilon; India; Kerala; Sociology; Sociologi; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Since the 1930s female cashew workers have constituted a majority of the registered workers in the South Indian State of Kerala and today number some 200,000. This group challenged the stereotypical view of Third World women because they were organized into unions, worked in the formal sector, and were literate. READ MORE