Search for dissertations about: "legal emopwerment"

Found 1 swedish dissertation containing the words legal emopwerment.

  1. 1. Empowerment and Private Law : Civil Impetus for Sustainable Development

    University dissertation from Jure

    Author : Staffan Michelson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11-09]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable development; resilience; empowerment; legal emopwerment; private law; civil rights; agenda 2030; SDGs; power of law; case study; societal change; sociology of law; norms; SDR norms; environment;

    Abstract : Avhandlingen redovisar en undersökning av samspelet mellan människor i samhällsliv, näringsliv och rättsprocesser, varigenom författaren kartlagt förutsättningarna för enskilda att aktivera civilrättsliga instrument i syfte att främja en utveckling i linje med normer som återspeglas i FNs hållbarhetsmål enligt Agenda 2030.The dissertation is the result of a study of private law viewed as a source of power for individuals to enhance values they favour. READ MORE