Search for dissertations about: "legitimitet"

Showing result 1 - 5 of 28 swedish dissertations containing the word legitimitet.

 1. 1. Digitalisering i den offentliga förvaltningen IT, värden och legitimitet

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Ester Andréasson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Abstract : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. READ MORE

 2. 2. Empowering The State Support for State Intervention in The Baltic States and Poland

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Wojciech Szrubka; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Legitimacy; democratic transition; institutions; political capacity; state trust; Legitimitet; demokratisering; institutioner; politisk kapacitet; förtroende för staten;

  Abstract : Den centrala frågan för avhandlingen är synen på staten i fyra östeuropeiska länder. Övergången till demokrati i den delen av Europa har ofta kännetecknats av djup misstro mot politiker och ibland misstro mot det politiska systemet som sådant. Bland annat har lågt valdeltagande tolkats som symptom på de ovan nämnda problemen. READ MORE

 3. 3. Shapers, Brokers and Doers The Dynamic Roles of Non-State Actors in Global Climate Change Governance

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Naghmeh Nasiritousi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Non-state actors; global climate change governance; legitimacy; authority; intergovernmental negotiations; UNFCCC; Icke-statliga aktörer; global klimatstyrning; legitimitet; auktoritet; mellanstatliga förhandlingar; UNFCCC;

  Abstract : Non-state actors, such as international environmental organisations, business associations and indigenous peoples organisations, increasingly take on governance functions that can influence the delivery of global public goods. This thesis examines the roles of these actors in the field of global climate change governance. READ MORE

 4. 4. EU Fundamental Rights and National Democracies : Complementary or Contradictory?

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Eduardo Gill-Pedro; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-09-15]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; EU Fundamental Rights; Human rights; Democracy; Court of Justice of the EU; Legitimacy; Constitutionalism; Legal theory; EU rätt; EU grundläggande rättigheter; mänskliga rättigheter; demokrati; EU-domstolen; legitimitet; konstitutionalism; rättsteori;

  Abstract : The question asked in this thesis is: what is the impact on the democratic legitimacy of the legal orders of the member states of the EU, where the meaning of EU fundamental rights is determined by the Court of Justice of the EU. It begins by developing a theoretical framework which reconstructs the deep structure of the law of the member states, in order to understand the ground of legitimacy for national law. READ MORE

 5. 5. Participation and Legitimacy Actor Involvement for Nature Conservation

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Linn Rabe; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Participation; legitimacy; multi-level; governance; actor involvement; marine protected areas; coastal management; public consultation; locals; nature resource conflict; public-private relations; HELCOM; Baltic Sea; Sweden; Deltagande; samråd; naturvård; miljöskydd; samhällsstyrning; länsstyrelse; naturreservat; marin förvaltning; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Abstract : This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. READ MORE