Search for dissertations about: "måluppfyllelse"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the word måluppfyllelse.

 1. 1. The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Andreas Ask; Örebro universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electronic government; e-government; eGovernment; electronic services; e-services; eService; new public management; NPM; 24 7 agency; convergence; goal-achivement; project management; Enterprise Architecture; EA; elektronisk förvaltning; eFörvaltning; e-förvaltning; elektroniska tjänster; eTjänster; e-tjänster; konvergens; måluppfyllelse; Informatik; Informatics;

  Abstract : eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. READ MORE

 2. 2. Måluppfyllelse i lokalförsörjningsprocessen : en studie av vårdsektorns byggande

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Josefina Hinnerson; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. The Chinese Volvo Sino-Foreign Joint Ventures and Perceived Performance

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Åsa Käfling; Bo Hellgren; Elisabeth Sundin; Fredrik Tell; Thomas Kalling; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sino-foreign joint ventures; international joint ventures; perceived performance; goal; stakeholder relations; political influence; control; China; Sino-utländska samriskföretag; internationella samriskföretag; uppfattat utfall; mål; intressentrelationer; politiskt inflytande; kontroll; Kina; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : This dissertation describes and analyzes the perceived performance of Sino-foreign joint ventures. The dissertation is based on an in-depth qualitative longitudinal real time case study of the joint venture known as Jinan Hua Wo Truck Corporation (Hua Wo), between Volvo Trucks and China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. in China. READ MORE

 4. 4. Plan and Reality Municipal Energy Plans and Development of Local Energy Systems

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jenny Stenlund Nilsson Ivner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; municipal energy planning; energy management; energy systems; systems; renewable energy; energy conservation; municipality; local authority; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Abstract : Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje svensk kommun ha en energiplan för tillförsel för tillförsel och användning av energi. Huruvida energiplanering är ett bra sätt att styra det kommunala energisystemet är dock omdebatterat. READ MORE

 5. 5. Leadership for Quality, Effectiveness and Health

  University dissertation from Östersund : Mittuniversitetet

  Author : Johan Larsson; Mittuniversitetet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi; Leadership; Values; Behaviours; Tools; Quality; Effectiveness; Health; Ledarskap; Värderingar; Beteenden; Verktyg; Kvalitet; Effektivitet; Hälsa; Kvalitetsteknik;

  Abstract : Ledarskap, kvalitet, effektivitet och hälsa är viktiga faktorer för en organisations framgång. Tre forskningsfrågor är ställda: 1. Hur relaterar ledarskapsvärderingar till ledarskapsbeteenden, arbetssätt för kvalitet samt hälsa i organisationer? 2. Hur relaterar ledarskapsbeteenden till effektivitet och hälsa i organisationer? 3. READ MORE