Search for dissertations about: "manage"

Showing result 1 - 5 of 952 swedish dissertations containing the word manage.

 1. 1. Using contracts to manage services A study of contracts in public transport

  University dissertation from Karlstad : Karlstad University

  Author : Carolina Camén; Karlstads universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contracts; services; service quality; business-to-business relationship; public transport; Business Administration; Företagsekonomi;

  Abstract : Contracts play a key role in many business to business relationships. Service organisations are no exception. Despite a growing interest of services and how services are managed, research on how to use contracts to manage services has been surprisingly sparse in service research. READ MORE

 2. 2. How do Small Firms Manage their Political Environment? - A Network Perspective

  University dissertation from Uppsala : Department of Business Studies

  Author : Firouze Pourmand; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Företagsekonomi; Business Studies; Small firms; political actors; intermediating actors; coercive and supportive initiatives; political behavior; political knowledge; politial commitment;

  Abstract : To this point research on firms’ political behavior has contributed knowledge concerning large firms’ relationships and strategies with political actors and their surrounding environment. Less is known about small firms’ behavior towards political organizations. READ MORE

 3. 3. Interviewing to assess and manage threats of violence

  University dissertation from Göteborg : Department of Psychology, University of Gothenburg

  Author : Renate Geurts; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; threat assessment; threat management; human intelligence gathering; investigative interviewing; true and false intentions;

  Abstract : Persons who pose threats of violence can be rich sources of information for professionals charged with ensuring safety and security. The interviewing of threateners is thus considered important among such professionals, but research on the topic is scarce. READ MORE

 4. 4. Differences in Situational Awareness and How to Manage Them in Development of Complex Systems

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jens Alfredson; Kjell Ohlsson; Gunilla Derefeldt; Erland Svensson; Martin Helander; Clemens Weikert; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Situational Awareness; Complex Systems; Human Factors; Development; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Abstract : Situationsmedvetenhet (Eng. Situational Awareness), (SA), handlar om att ha koll på läget och vara medveten om vad som händer. Redan då ett komplext system utvecklas får vi en möjlighet att påverka vilken SA en framtida användare av systemet kan komma att få. READ MORE

 5. 5. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Abstract : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. READ MORE