Search for dissertations about: "miljöfarlig"

Found 2 swedish dissertations containing the word miljöfarlig.

 1. 1. Application of Laser Techniques in Combustion Environments of Relevance for Gas Turbine Studies

  Author : Andreas Lantz; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnostics; PLIF; Laser-Induced Fluorescence; Combustion; Fuel visualization; LIF; Gas turbine; Flashback; Flame position; Swirling flame; Fysicumarkivet A:2012:Lantz;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Oberoende av vilket bränsle som används ger förbränning upphov till utsläpp av miljöfarliga gaser, såsom kväveoxider, svaveldioxider, kolmonoxid och oförbrända kolväten. Dessa ämnen bidrar till försurning, smog, växthuseffekten och kan skada ozonlagret. READ MORE

 2. 2. Landslide of contaminated soil into rivers: Environmental impacts and risks

  Author : Gunnel Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; contaminated soil; landslide; risk assessment; river; water quality;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I avhandlingsarbetet har spridning av förorenad jord till följd av jordskred till ytvatten studerats genom att sammankoppla faran för miljö och hälsa från förorenad mark med faran för skred. Skredriskbedömningar görs på många håll runt om i världen, likaså riskbedömning av förorenad jord, dock görs dessa helt separerade från varandra och det finns därför väldigt lite information eller data att tillgå om potentiella miljöeffekter. READ MORE