Search for dissertations about: "motiv"

Showing result 1 - 5 of 48 swedish dissertations containing the word motiv.

 1. 1. Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronika Wallroth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Abstract : I omsorgslitteraturen är det ofta kvinnor som är i fokus, och i synnerhet för att synliggöra kvinnors obetalda omsorgsarbete. Omsorgsstudier tenderar också att göra jämförelser mellan män och kvinnor där mäns omsorgserfarenheter används för att påvisa kvinnors tyngre börda samtidigt som mäns omsorgsbehov kan ges lägre betydelse. READ MORE

 2. 2. Swedenborgs skapelsedrama De cultu et amore Dei : en studie av motiv och intellektuell miljö

  University dissertation from Stockholm : Natur o. kultur

  Author : Inge Jonsson; Stockholms universitet.; [1961]
  Keywords : Swedenborg; Emanuel; 1688-1772. De cultu et amore Dei;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. The theme of the feline-and-prey in archaic Greek art : classification, distribution, origin, iconographical context

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Sven von Hofsten; Stockholms universitet.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Ikonografi; Antiken; Rovdjur; Rovdjur motiv i konsten ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Såsom en människa : Kristustolkningar i svensk 1900-talskonst

  University dissertation from Älvsjö : Verbum

  Author : Elisabeth Stengård; Stockholms universitet.; [1986]
  Keywords : Jesus; Bibliska motiv i konsten;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Behavior Change Towards a Sustainable Lifestyle – Effects of Interventions and Psychological Factors on Pro-Environmental Behaviors

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Kerstin Weimer; Mittuniversitetet.; [2019]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values; attitudes; moral judgment competence; locus of control; sense of coherence; pro-environmental behavior; energy conservation; feedback; Relational Frame Theory; motives and barriers to behavior change; food consumption; organically produced food; nudging; värderingar; attityder; moralisk bedömningskompetens; kontroll-lokus; känsla av sammanhang; miljövänligt beteende; energibesparing; feedback; Relational Frame Theory; motiv och hinder för beteendeförändring; matkonsumtion; ekologiskt odlad mat; nudging;

  Abstract : Climate changes due to human-caused global warming are serious challenges for the planet. Changes in individual human behavior towards more pro-environmental actions are thus highly necessary. Human behavior is complex, however, and promoting behavior change requires a solid understanding of how people behave in different situations and contexts. READ MORE