Search for dissertations about: "nociceptors"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the word nociceptors.

 1. 1. Dendritic and axonal ion channels supporting neuronal integration From pyramidal neurons to peripheral nociceptors

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Marcus Petersson; KTH.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ion channels; computational modeling; simulations; dendrites; axons; TRP; hippocampus; C-fiber nociceptors; pain;

  Abstract : The nervous system, including the brain, is a complex network with billions of complex neurons. Ion channels mediate the electrical signals that neurons use to integrate input and produce appropriate output, and could thus be thought of as key instruments in the neuronal orchestra. READ MORE

 2. 2. Endogenous activators of the pain receptor TRPV1 From cell to man

  University dissertation from Divison of Clinical Chemistry and Pharmacology, Lund University

  Author : Pouya Movahed Rad; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; cannabinoids; capsazepine; N-acylethanolamines; anandamide; blood Circulation; vasodilation; humans; calcitonin Gene-related Peptide; capsaicin; neurogenic inflammation; nociceptors; TRPV1 protein; pain;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish N-acyletanolaminer (NAE) tillhör en växande grupp av kroppsegna lipider, som påverkar en mängd olika receptorer och jonkanaler. En sådan substans är anandamid, som finns i hjärnan och många andra organ. READ MORE

 3. 3. Neural circuits engaged in mastication and orofacial nociception

  University dissertation from Umeå : Umeå university

  Author : Tuija Athanassiadis; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rhythmical jaw movements; central pattern generator; trigeminal system; rabbit; Rat; c-Fos; nociceptors; muscle pain; muscle spindle afferents; glutamate; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Neurophysiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Neurofysiologi; fysiologi; Physiology;

  Abstract : A deeper understanding of both movement control and the effects of nociceptor inputs on our motor systems is critical for proper clinical diagnosis of musculo-skeletal dysfunctions and for development of novel rehabilitation schemes. In the jaw system, masticatory movements are produced by a central pattern generator (CPG) located in the brainstem. READ MORE

 4. 4. Molecular mechanisms of synaptic transmission and plasticity in spinal sensory pathways

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Max Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; electron microscopy; synaptic plasticity; synapse; pain; spinal cord; hyperalgesia; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det är normalt, och oftast inget man reflekterar över, att en vävnadsskada (exempelvis ett hudsår) är förknippad med förhöjd smärtkänslighet. Denna delas in i två fenomen: hyperalgesi, en förhöjd upplevelse av smärtsamma stimuli, och allodyni, som innebär att ett vanligtvis milt stimulus, exempelvis lätt beröring, upplevs som smärtsamt. READ MORE

 5. 5. Morphological and electromyographical studies of trapezius myalgia in cleaners

  University dissertation from 1Department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital, 221 85 Lund

  Author : Britt Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; female cleaners; Trapezius myalgia; work-related; arbetsmiljömedicin; Yrkesmedicin; industrial medicine; Occupational health; morphological analysis and surface-EMG;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på svenska Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, bestående av fem delarbeten. I avhandlingen studeras yrkesrelaterad muskelvärk (myalgi) i kappmuskeln (trapezius) ur framförallt morfologiska, histopatologiska och elektromyografiska aspekter hos en förhållande stor grupp av försökspersoner. READ MORE