Search for dissertations about: "non-crop habitat"

Found 5 swedish dissertations containing the words non-crop habitat.

 1. 1. Small biotopes in agricultural landscapes: importance for vascular plants and effects of management

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Therese Irminger Street; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small biotopes; incidental habitat; vascular plants; woody vegetation; grassland species; resource provisioning; species richness; habitat specificity; non-crop habitat; landscape complexity; heterogeneity; local management; agri-environment scheme;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har jordbruket förändrats drastiskt. Från ett småskaliga lantbruk där åkrar, ängar och betesmarker avlöste varandra, och varje gård var beroende av att både odla mat och hålla djuren med foder, till ett allt mer specialiserat jordbruk där både de enskilda gårdarna och hela regioner specialiserat sig mot antingen spannmålsproduktion eller djurhållning. READ MORE

 2. 2. From fields to landscapes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science

  Author : Matthew Hiron; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Farmland biodiversity has declined because of agricultural intensification. Agri-environment schemes (AESs) seem to have limited effect in stopping and reversing declines. READ MORE

 3. 3. Monitoring biodiversity in cultural landscapes: development of remote sensing- and GIS-based methods

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Author : Jonas Dalmayne; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Remote sensing; statistical modeling; spatial scales; partial least squares; support vector machines; grazed grasslands; LULC; HySpex; Worldview-2; Landsat; heterogeneity; landscape complexity; plant species diversity;

  Abstract : Kulturlandskapet är starkt knutet till människan och hennes aktiviteter. Flera tusen år av samspel mellan människa och natur har skapat landskap som definierar levnadsvillkoren för en mångfald av arter. Men när samhället förändras, förändras även kulturlandskapet. READ MORE

 4. 4. Biodiversity conservation in agricultural landscapes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Author : Jonas Josefsson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : Agricultural industrialization alters rural landscapes in Europe, causing large-scale and rapid loss of important biodiversity. The principal instruments to protect farmland biodiversity are various agri-environmental measures (AEMs) in the EU Common Agricultural Policy (CAP). READ MORE

 5. 5. Effects of landscape context on populations of bumblebees

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Anna Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Apoidea; Bombus; Campanula; agriculture; land-use intensity; complexity; garden; grassland; field border; MFC; pollination; Factor Analysis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att förstå på vilket sätt viktiga pollinerande insekter påverkas av det omgivande landskapets struktur och innehåll, har jag studerat populationer av humlor (fam. Bombus). Jag har också gjort en analys av sambandet mellan jordbruksintensitet of landskapets komplexitet. READ MORE