Search for dissertations about: "on parental involvement"

Showing result 1 - 5 of 45 swedish dissertations containing the words on parental involvement.

 1. 1. Parental involvement in school : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  Author : Laid Bouakaz; Malmö högskola; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

  Abstract : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. READ MORE

 2. 2. Health and Social Determinants Among Boys and Girls in Sweden : Focusing on Parental Background

  Author : Heidi Carlerby; Katja Gillander Gådin; Anders Knutsson; Eija Viitasara; Ina Borup; Mittuniversitetet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bullying involvement; discrimination; foreign extraction; gender; WHO-HBSC; intersectional perspective; health risk behaviour; parental background; PSP; SHC; SCOS; socio-demography; mobbning; diskrimination; utländsk härkomst; genus; WHO-HBSC; intersektionalitetsperspektiv; hälsoriskbeteende; föräldrabakgrund; PSP; SHC; SCOS; sociodemografi;

  Abstract : The majority of Swedish boys and girls have good psychosomatic health. Despite that the risk of mental health problems such as nervousness, feeling low and sleeping difficulties has increased steadily in recent decades. READ MORE

 3. 3. Psychological perspectives on parents' division of parental leave

  Author : Monica Lidbeck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : parental leave; family life; fathers; mothers; parenting; paternal involvement; parenting stress; Sweden;

  Abstract : Licentiatavhandlingen utforskar psykologiska aspekter av föräldrars fördelning av föräldraledigheten. Hur beskriver föräldrar erfarenheter av att dela lika på föräldraledigheten? Hur påverkas föräldrar psykologiskt, i termer av upplevd stress, av hur föräldraledigheten fördelas? I Sverige ger föräldraförsäkringen föräldrar lika rätt att vara hemma med barnet. READ MORE

 4. 4. Parental Involvement in Pediatric Hospital Care-Implications for Clinical Practice and Quality of Care

  Author : Britt Marie Ygge; Judith Arnetz; Christina Lindholm; Bengt Höjer; Uppsala universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; pediatric care; parent questionnaire; parental involvement; quality of care; non-response; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to gain a deeper understanding about parents’ perceptions of quality of care and their own involvement in pediatric hospital care.Parental involvement in the care of hospitalized children has gained increased attention in recent years. READ MORE

 5. 5. Sharing & Caring. Division of parental leave from a psychological perspective

  Author : Monica Lidbeck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : parental leave; coparenting; couple relationship; equality; family life; father involvement; parenting; parenting stress; work-family balance;

  Abstract : Parents’ preconditions for early parenting vary depending on social and cultural contexts. This thesis provides a psychological perspective on parenting and family life within the context of parental leave in Sweden, framed by Bronfenbrenner’s bioecological theory of human development. READ MORE