Search for dissertations about: "organometallic chemistry"

Showing result 1 - 5 of 42 swedish dissertations containing the words organometallic chemistry.

 1. 1. Mechanistic investigation of platinum and palladium catalysed cross- coupling reactions. Implications for the Stille and Heck reactions

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Patrik Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; parameter fitting; numerical solutions; platinum II ; palladium II ; NMR spectroscopy; transmetallation; Heck; Stille; kinetics; mechanism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kol-kolinteraktioner utgör starka kemiska bindningar. Detta innebär att de är relativt svåra att både bryta och bilda. Föreliggande avhandling sammanfattar mekanistiska studier av två reaktioner, Stillereaktionen och Heckreaktionen, med hjälp av vilka kol-kolbindningar kan bildas. READ MORE

 2. 2. Chemistry of Carbon Nanostructures Functionalization of Carbon Nanotubes and Synthesis of Organometallic Fullerene Derivatives

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Claes-Henrik Andersson; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbon nanotubes; Fullerenes; Purification; Functionalization; Organometallic complexes; Chemistry with specialization in Organic Chemistry; Kemi med inriktning mot organisk kemi;

  Abstract : This thesis is based on two main parts. The first part concerns purification and functionalization of carbon nanotubes (papers I-III), and the second part is related to the synthesis of organometallic fullerene derivatives (papers IV-VII):Two oxidative methods involving aqueous nitric acid were compared with respect to their capability to introduce carboxylic groups into single walled carbon nanotubes, and several literature methods for esterification and amidation of these groups have been evaluated with focus on efficiency and reproducibility in forming covalently functionalized products soluble in organic media. READ MORE

 3. 3. Coordination chemistry of late transition metals with PCP ligands. Synthesis, catalysis and mechanism

  University dissertation from Organisk kemi, Kemiska institutionen, Box 188, 221 00 Lund

  Author : Daniel Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organisk kemi; Organometallic chemistry; Metallorganisk kemi; Organic chemistry; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; Suzuki reaction; Stille reaction; catalysis; cyclometalation; C-H activation; PCP complex; POCOP ligand; PCP ligand; iridium; palladium; platinum;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Eftersom allt i och runt oss består av kemikalier är det av högsta vikt att vi förstår hur dessa reagerar med varandra. Katalytiska omvandlingar är kemiska reaktioner där en katalysator underhåller en reaktion utan att själv förbrukas. READ MORE

 4. 4. Catalysis in Dynamic Systems: Control within Molecular Reaction Networks

  University dissertation from Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Author : Fredrik Schaufelberger; KTH.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; systems chemistry; dynamic covalent chemistry; catalyst screening; reaction networks; organocatalysis; imine exchange; combinatorial chemistry; dynamic systemic resolution; feedback; error-correction; Morita-Baylis-Hillman reaction; C-H activation; H-bond catalysis; transamination; Kemi; Chemistry;

  Abstract : Life as we know it is based on complex networks of biochemical reactions that constantly interact within large dynamic systems. The field of systems chemistry uses chemical models to study how reaction networks – and thereby life – function on a molecular level. READ MORE

 5. 5. Investigation of Coordination Modes of Organosulfur Ligands to osmium and Rhodium Carbonyl Clusters- Possible Relevance to Hydrodesulfurization Reactions

  University dissertation from Inorganic Chemistry, Chemical Center, Lund University

  Author : Nitsa Kiriakidou-Kazemifar; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thioethers; thiols; HDS processes; organosulfur compounds; polynuclear metal complexes; Metallorganisk kemi; Organometallic chemistry; thiophenes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svavel är den mest förekommande föroreningen i råolja och finns närvarande i form av organiska tioler, sulfider, disulfider och tiofener. Vid förbränning av dessa bildas svaveloxider som kombinerat med vatten i atmosfären bidrar till surt regn. READ MORE