Search for dissertations about: "partnership"

Showing result 1 - 5 of 120 swedish dissertations containing the word partnership.

 1. 1. Public health, neighbourhood development and participation : research and practice in four Swedish partnership cities

  Author : Karin Fröding; Charli Eriksson; Ingemar Elander; Maria Emmelin; Örebro universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. READ MORE

 2. 2. A partnership approach : - strategies for organisational change

  Author : Hanne Randle; Karlstads universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Participation; trade union; collaboration; change; learning; teamwork; management; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Partnership for health : on the role of primary health care in a community intervention programme

  Author : Lars Weinehall; Stig Wall; Göran Westman; Umeå universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community intervention; primaiy health care; prevention of cardiovascular disease; selection bias; social factors; perceived health; Lp a ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Listening to the voice of children : systemic dialogue coaching. Inviting participation and partnership in social work

  Author : Ann-Margreth E. Olsson; Michael Preston-Shoot; Peter Lang; Jenny Pearce; Jane Dutton; Angus Duncan; Högskolan Kristianstad; []
  Keywords : systemic; dialogue; coaching; investigation; social work; welfare; protection; children; client; social worker; coach; participation; partnership; involvement; listening; presence; relationship; joint action; action research; PAR; dialogical; systemisk; samtal; dialog; coaching; utredning; socialt arbete; välfärd; skydd; barn; klient; socialarbetare; social sekreterare; coach; deltagande; delaktighet; partnerskap; involvering; lyssnande; nuet; relation; samhandling; aktionsforskning; deltagande aktionsforskning; dialogisk;

  Abstract : This is a study in and about systemic coaching in social work – systemic, and, as it unfolded, dialogical coaching, later named Dialogue Coaching (DC). Focus lies on what the conducted coaching brought forth, generated and created in the context of social work and for the members of the participating social welfare organisations. READ MORE

 5. 5. The Social Aspect in Plato’s Ethics : The Significance of Human Beings’ Social Nature in Approaching Justice, Wisdom, and Partnership

  Author : Tor Freyr; Pauliina Remes; Panagiotis Dimas; Uppsala universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Plato; ethics; justice; wisdom; partnership; happiness; eudaimonia; politikos; Statesman; Republic; Euthydemus; social; human nature; social approach; Philosophy; with specialization in history of philosophy; Filosofi med filosofihistorisk inriktning;

  Abstract : This dissertation explores whether or to what extent the notion that humans are social animals influences Plato’s ethics. The goal is to develop a line of interpreting Plato that is broadly zoological-based; a line that I call the social approach. READ MORE