Search for dissertations about: "periphyton"

Showing result 16 - 17 of 17 swedish dissertations containing the word periphyton.

 1. 16. Species interactions in streams - effects of predation, competition and ecosystem properties

  Author : Erika Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; behaviour; species abundance; stable isotopes; habitat complexity; niche width; niche overlap; competition; streams; predation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur är grannsämjan i skånska vattendrag? Grönling, öring och signalkräfta är tre vanligt förekommande arter i rinnande vatten i Skåne. Öringens biologi och ekologi är väl undersökta och den är dessutom en populär sportfisk. READ MORE

 2. 17. Local and global contaminants in Swedish waters studies on PCBs, DDTs, 4,5,6-trichloroguaiacol and their transformation products in fish and sediments

  University dissertation from Stockholm : Department of Environmental Chemistry, Stockholm Univeristy

  Author : Maria Söderström; Stockholms universitet.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PCB; DDT; HCB; trichloroguaiacol; transformation products; dimerisation; bromination; environmental pollutants; eutrophication; lakes; fresh water; baltic sea; monitoring; sediments; fish; phytoplankton; PCB; DDT; HCB; triklorguajakol; omvandlingsprodukter; dimerisering; bromering; miljöföroreningar; eutrofiering; sjöar; sötvatten; östersjön; miljöövervakning; sediment; fisk; fytoplankton; Environmental Chemistry; miljökemi;

  Abstract : This thesis is focused on studies on the environmental fate and methodological improvements for determination of the global contaminants, PCBs and DDTs, and locally discharged phenolics, e.g. 4,5,6-trichloroguaiacol (4,5,6-TCG), and their transformation products. READ MORE