Search for dissertations about: "perspektiv"

Showing result 1 - 5 of 650 swedish dissertations containing the word perspektiv.

 1. 1. Ekonomisk styrning och organisatorisk passion : ett interaktivt perspektiv

  University dissertation from Linköping : Univ

  Author : Annika Taghizadeh Larsson; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Budgetering företagsekonomi ;

  Abstract : Denna fallstudie handlar om ekonomisk styrning inom sjukvårdsverksamhet, där verksamheten utgörs av en vårdavdelning och dess personal. Studien fokuserar interaktionen mellan budgeten och de aktiviteter och personer som arbetar på lokal nivå i organisationen. READ MORE

 2. 2. Revision och lagreglering : ett historiskt perspektiv

  University dissertation from Linköping : Univ

  Author : Camilla Sjöström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : Laws change due to changes in society’s norms. New laws in turn alter conditions for business and society. Auditing is one of the few professions in Sweden which is governed by comprehensive legislation. Changes in the rules for auditing therefore mean changes in the conditions of an auditor’s daily work. READ MORE

 3. 3. Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronika Wallroth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Abstract : I omsorgslitteraturen är det ofta kvinnor som är i fokus, och i synnerhet för att synliggöra kvinnors obetalda omsorgsarbete. Omsorgsstudier tenderar också att göra jämförelser mellan män och kvinnor där mäns omsorgserfarenheter används för att påvisa kvinnors tyngre börda samtidigt som mäns omsorgsbehov kan ges lägre betydelse. READ MORE

 4. 4. Students’ Perspectives on Bullying

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Camilla Forsberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bullying; students’ perspectives; interviews; bystander reactions; grounded theory; symbolic interactionism; mobbning; elevers perspektiv; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism;

  Abstract : The aim of the present thesis was to listen to, examine and conceptualise students’ perspectives on bullying. Students’ perspectives have not been commonly heard in research and less qualitative research has been conducted. READ MORE

 5. 5. Värdeskapande kreditgivning : kreditriskhantering ur ett agentteoretiskt perspektiv

  University dissertation from Linköping : Univ

  Author : Anders Bäckström; [1998]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE