Search for dissertations about: "phenomenology"

Showing result 1 - 5 of 191 swedish dissertations containing the word phenomenology.

 1. 1. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  University dissertation from Department of Education. Lund University

  Author : Eva Brodin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. READ MORE

 2. 2. From novice towards self-care expert  studies of self-care among persons using advanced medical technology at home 

  University dissertation from Linköping : Department of Medical and Health Sciences, Linköping University

  Author : Angelika Fex; Högskolan Väst.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing science; Vårdvetenskap; Home care services; Self care; Technology; medical; Dependent-care; Health; Hermeneutics; Home dialysis; Home ventilator; Long-term oxygen; Next of kin; Phenomenology; Transition; Egenvård; Medicinsk teknik; MEDICINE; MEDICIN; health; hermeneutics; home dialysis; home ventilator; long-term oxygen; next of kin; phenomenology; transition;

  Abstract : The use of advanced medical technology at home has increased in most industrialized countries. The overall aim of this thesis was to develop knowledge of self-care and transition and issues that influence daily life and health among persons using advanced medical technology at home. READ MORE

 3. 3. Dream Experience - Phenomenology meets Cognitive Neuroscience

  University dissertation from Lennart Karlsson, Dept. of Philosophy, Lund University

  Author : Lennart Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophical logic; dream symbolism; neuroscience; delusional states; visual awareness; lucid dreaming; Phenomenology; dreaming; Teoretisk filosofi; logik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vi tänker oss i allmänhet att vår upplevelse av drömmen är lik vår upplevelse av vår vakna verklighet i så måtto att drömmen presenterar sig som en värld som vi som drömmare tar för verklig och som vi på olika sätt interagerar med. I denna avhandling tittar jag närmare på denna uppfattning och granskar hur väl den harmonierar med vad vi nu anser oss veta om hur hjärnan/psyket fungerar under sömn och vaka. READ MORE

 4. 4. Desire Lines Towards a Queer Digital Media Phenomenology

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Matilda Tudor; Södertörns högskola.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital media; queer; Russia; phenomenology; space; time; mobility; visibility; embodiment; discontinuity; Hornet; Growlr; VKontakte; Mamba; digitalt mediebruk; queer; Ryssland; fenomenologi; tid och rum; mobilitet; synlighet; kroppslighet; diskontinuitet; Hornet; Growlr; Vkontakte; Mamba; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Abstract : This dissertation explores ways in which “queer digital media use” co-produces senses of space, time, and queer being in contemporary Russia. Considering the particular implications of (in)visibility for queer living, and the importance of compartmentalizing conflicting spheres, the study provides a grounded account of queer life lived with and through digital media in a context currently characterized by “anti-gay” sentiments. READ MORE

 5. 5. Phenomenology and the making of the world

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Author : Dag Hedin; Uppsala universitet.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; experience; lived experience; phenomenon; phenomenology; consciousness; intentionality; intersubjectivity; world; ego; being; self-understanding; existence; life-world; view of life; dialogue; epoche; empathy; Dasein; hermeneutics; realism; anti-realism; E. Husserl; M. Heidegger; G. van der Leeuw; W. Dilthey; R. Rorty; H. Putnam; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Abstract : trictions provided by language and knowledge. It is also shown how this creates difficulties as to the claim within religion to express what is beyond the known and not directlyavailable by means of ordinary language.The author focuses on ideas within the phenomenology of religion of how to cope withthis tension. READ MORE