Search for dissertations about: "philosophical orientation"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words philosophical orientation.

 1. 1. Visitor orientation in context

  University dissertation from Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Author : Anders Hedman; KTH.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Building on a detailed philosophical basis, this thesisoffers visitor orientation as an alternative perspective onhuman-computer interaction with a focus on visitors and places.In our modern world we see that computers are no longerexclusively used as tools, but they also allow for theexperience of being visitors in a large variety of places. READ MORE

 2. 2. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  University dissertation from Lund University

  Author : Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. READ MORE

 3. 3. Designing for Adaptable Learning

  University dissertation from Trollhättan : University West

  Author : Amir Haj-Bolouri; Högskolan Väst.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design; action design research; design science research; information systems; integration work; civic orientation; work-integrated learning; e-learning; adaptable learning; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Abstract : The research in this thesis emphasizes the endeavor of designing for adaptable learning. Designing for adaptable learning is understood as an overall response to designing for integration work. Designing for integration work is thus classified as a special case of designing for adaptable learning. READ MORE

 4. 4. Kripke on Necessity : A Metaphysical Investigation

  University dissertation from Theoretical Philosophy

  Author : Kyriakos Theodoridis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; conceivability; mereological identity; ontological character; identity; possible worlds; actuality; properties; ontology; object; contingency; apriori; Metaphysical; epistemic; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophical logic; Filosofisk logik; logik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den övergripande problemformuleringen i min doktorsavhandling, Kripke on Necessity: A Metaphysical Investigation, kan formuleras på följande sätt: På vilka metafysiska grunder rättfärdigar Kripke giltigheten och existensen av nödvändiga a posteriori och kontingenta a priori satser? Jag visar att Kripke-paradigmet för den metafysiska essentialismen vilar på ett fundamentalt antagande, nämligen Oberoendeaxiomet, som kan formuleras på följande vis: De metafysiska och epistemiska domänerna är distinkta och ömsesidigt oberoende. Min undersökning avser att synliggöra de logiska och ontologiska konsekvenser som följer av detta axiom med avseende på en rad Kripkeanska teser, så som: identitetsprincipen, rigid designation, nödvändiga och kontingenta egenskaper, föremålsbegreppet samt tänkbarhetsprincipen (conceivability). READ MORE

 5. 5. Authentic Language Övdalsk, metapragmatic exchange and the margins of Sweden’s linguistic market

  University dissertation from Stockholm : Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University

  Author : David Karlander; Stockholms universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; authenticity; history of linguistic thought; indexicality; linguistic anthropology; linguistic minorities; metalanguage; metapragmatics; philosophical anthropology; Övdalsk; autenticitet; filosofisk antropologi; indexikalitet; lingvistisk antropologi; metaspråk; metapragmatik; språkliga minoriteter; språkvetenskapens idéhistoria; älvdalska; tvåspråkighet; Bilingualism;

  Abstract : This compilation thesis engages with practices that in some way place stakes in the social existence of Övdalsk (also älvdalska, Elfdalian, Övdalian), a marginal form of Scandinavian used mainly in Sweden’s Älvdalen municipality. The practices at hand range from early 20th century descriptive dialectology and contemporary lay-linguistics to language advocacy and language political debate. READ MORE