Search for dissertations about: "physical geography"

Showing result 1 - 5 of 351 swedish dissertations containing the words physical geography.

 1. 1. Leaf Area Index of Scandinavian Forests Methods Using in situ and Remotely Sensed Data

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Helena Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geologi; fysisk geografi; Physical geography; geomorphology; Geology; physical geography; leaf aggregation; specific leaf area SLA .; Växtekologi; Plant ecology; Leaf area index LAI ; canopy reflectance models; spectral vegetation indices; remote sensing; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Skogen utgör en viktig del av kolbalansen mellan mark och luft och har en potential att reducera koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Mängden bladyta i en skog ger en indikation på skogens förmåga att binda koldioxid till marken. READ MORE

 2. 2. Relationships between Atmospheric Circulation and Wind Erosion in Southern Sweden and Australia

  University dissertation from Marie Ekström, Dept. of Phys. Geog. and Ecos. Anal., V-huset John Ericssons väg 1, 2nd floor

  Author : Marie Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Physical geography; geomorphology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; sea level pressure; atmospheric circulation; erosivity; wind erosion; wind climatology; Scania; Australia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Områden som är kontinuerligt utsatta för vinderosion löper stor risk för att erhålla en försämrad jordkvalitet eftersom vinderosion innebär en utsållning av fina fraktioner och humus från jordmånen. För att vinderosion ska inträffa krävs en kombination av vissa väder- och markförhållanden. READ MORE

 3. 3. Primary Production in African Drylands : Quantifying Supply and Demand Using Earth Observation and Socio-ecological Data

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Author : Abdulhakim Abdi; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Net Primary Production NPP ; Africa; Drylands; Coupled Human and Natural Systems; Human-Environment Relations; Food; Fuel; Feed; Earth Observation; Remote Sensing; Biomass; Carbon; Supply and Demand;

  Abstract : The human-environment connection in the mostly rural drylands of sub-Saharan Africa forms a complex, interlinked system that provides ecosystem services. This system is susceptible to climatic variability that impacts the supply of its products, and high population growth, which impacts the demand for these products. READ MORE

 4. 4. Life paths through space and time: Adding the micro-level geographic context to longitudinal historical demographic research

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Author : Finn Hedefalk; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-10]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Geographic micro-level factors; longitudinal historical data; geocoding; historical demography; 19th century; individual level; spatio-temporal analysis; detailed geographic data; geographic context.; property units; rural historical soceties; Geographic micro-level factors; longitudinal historical data; geocoding; historical demography; 19th century; individual level; spatio-temporal analysis; detailed geographic data; property units; geographic context;

  Abstract : Historisk-demografisk forskning är central för att förstå mänskliga beteenden och egenskaper genom historien, såsom fertilitet, dödlighet och migration. En väsentlig del inom historisk demografi är att utföra longitudinella analyser på mikronivå. READ MORE

 5. 5. Mapping Primary Production for the West African Sahel with Satellite Data

  University dissertation from Department of Physical Geography, Lund University

  Author : Jonathan Seaquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical geography; Sahel; CENTURY; Monte Carlo; GPP; transpiration; LUE; CLAVR; PAR; compositing; MVC; geostatistics; noise; NDVI; NOAA AVHRR; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kartering av primärproduktion i Västrafrikanska Sahel genom användning av satellitdata. I avhandlingen har utvecklats en Light Use Efficency (LUE) modell som medger kartering av bruttoprimärproduktionen (GPP) exemplifierad i ett område i Västafrikanska Sahel. READ MORE