Search for dissertations about: "pollinators"

Showing result 1 - 5 of 34 swedish dissertations containing the word pollinators.

 1. 1. Pollinators and Insect Pollination in Changing Agricultural Landscapes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research

  Author : Lina Herbertsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pollinators; pollination; agri-environment schemes; beekeeping; oilseed rape; sown flower strips; agri-environment measures;

  Abstract : Svensk sammanfattningKraftiga förluster av pollinerare är oroande och det har talats om risken för att en pollineringskris ska uppstå, med konsekvenser för både människor och miljö. De flesta blommande växter och tre av fyra odlade grödor är nämligen insektspollinerade (Box 1). READ MORE

 2. 2. Effects of created habitats on farmland biodiversity

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Annelie Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; agricultural intensification; brown hare; common pheasant; farming intensity; granivorous passerines; grey partridge; habitat creation; landscape heterogeneity; pollinators;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stora förändringar har skett i jordbrukslandskapet under det senaste drygt halva århundradet. Ett allt intensivare jordbruk med krav på större skördar för att möta en allt större efterfrågan på livsmedel har satt sina spår. READ MORE

 3. 3. Small biotopes: Landscape and management effects on pollinators

  University dissertation from Centre for Environmental and Climate Research (CEC) and Department of Biology, Faculty of Science, Lund University

  Author : Annika Söderman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Agri-environmnetal scheme; management; agriculture; landscape complexity; heterogeneity; landscape scale; mall biotopes; field boundaries; pollinating insects; pollination; bumblebees; solitary bees; hoverflies;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vårt behov av att öka matproduktionen för en växande global befolkning, har sedan mitten av nittonhundratalet drivit jordbrukets utveckling. Det traditionella, småskaliga jordbrukslandskapet med sitt lapptäcke av betesmarker, ängar och åkrar, har över tid ersatts av ett mer produktionsinriktat landskap. READ MORE

 4. 4. Selection and Floral Evolution in Platanthera bifolia and P. chlorantha (Orchidaceae)

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Johanne Maad; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi; systematisk botanik; Systematic Botany; Developmental biology; Evolution; phenotypic selection; male function hypothesis; mating systems; floral shifts; orchids; pollination; moth pollinators; Platanthera.; Utvecklingsbiologi;

  Abstract : Natural selection mediated by pollinators has influenced the evolution of floral diversity of the flowering plants (angiosperms). The scope of this thesis was to study: 1) phenotypic selection, 2) mating systems, and 3) floral shifts involved in plant speciation. Model plant species were Platanthera bifolia and P. chlorantha (Orchidaceae). READ MORE

 5. 5. Effects of Farming Practice on Pollinators and Pollination across Space and Time

  University dissertation from Centre for Environmental and Climate Research, Lund University

  Author : Georg Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intensifieringen av jordbruket under de senaste sextio åren har resulterat i en dramatisk produktionsökning av framförallt spannmål. Denna typ av produktion, speciellt det mest intensiva s.k. READ MORE