Search for dissertations about: "prehistoric homicide"

Found 1 swedish dissertation containing the words prehistoric homicide.

  1. 1. Population Dynamics, Diet and Migrations of the Únetice Culture in Poland

    Author : Dalia Anna Pokutta; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
    Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeological Science; laborativ arkeologi; early bronze age; stable isotope analyses; the Unetice culture; Central Europe; palaeodemography; Bronze Age; Únětice culture; stable isotopes analyses; 13C and 15N analyses; 87Sr 86 strontium analyses; radiocarbon dating; palaeopathology; mobility; diet; prehistoric identity; child in prehistory; eldery in prehistory; Únětice tribal elites; prehistoric homicide; fertility; mortality; population growth; Bronze Age transportation; theory of migrations; Silesia; Wrocław; Nebra;

    Abstract : Únětice kulturens roll när det kommer till formandet av bronsåldern i Europa kan inte överskattas. Uppkomsten och existensen av denna originella, utvidgande och dynamiska population markerar en av de mest intressanta tidpunkterna i europeisk förhistoria, tidpunkten då en era avslutas och en ny tar vid. READ MORE