Search for dissertations about: "procedural tactics"

Found 1 swedish dissertation containing the words procedural tactics.

  1. 1. Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

    University dissertation from Department of Political Science, Lund University

    Author : Matilda Broman; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tactics; mediation; framing; coalition-building; expertise; procedural tactics; manipulation; leadership; co-decision procedures; networks; rational institutionalism; openness; European Parliament; transparency; REACH; Sweden; Council Presidencies; negotiations; EUrationell institutionalism; EU; förhandlingar; Sverige; öppenhet; ordförandeskap; Europaparlamentet; ledarskap; expertis; medling och koalitionsbyggande;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att EU:s medlemsstater agerar mer taktiskt när starka nationella intressen står på spel. I den här studien analyseras Sveriges strategiska agerande i öppenhetsfrågan och i relation till en ny europeisk kemikalielagstiftning. READ MORE