Search for dissertations about: "projekt"

Showing result 1 - 5 of 284 swedish dissertations containing the word projekt.

 1. 1. Knowledge Integration in Product Development Projects

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Cecilia Enberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning; Knowledge integration; Product development; Projects; Kunskapsintegration; Produktutveckling; Projekt;

  Abstract : Denna avhandling handlar om kunskapsintegration i produktutvecklingsprojekt. Med kunskapsintegration avses processer av mål-orienterad interrelatering med syfte att dra fördel av de kunskapskomplementariteter som finns mellan individer som har differentierade kunskapsbaser. READ MORE

 2. 2. Human Resource Management in Project-Based Organisations Challenges, Changes, and Capabilities

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Karin Bredin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HRM; project-based organisations; people management systems; people capability; project management; line management; HR department; project capability; personalarbete; people capability; projektledning; linjechef; HR-avdelning; projekt; HRM; projektbaserade organisationer; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Abstract : This doctoral thesis addresses human resource management in project-based organisations. The aim is to explore the challenges for HRM in project-based organisations and the changes in people management systems to meet these challenges. The thesis consists of a compilation of six papers and an extended summary. READ MORE

 3. 3. Learning Destinations The complexity of tourism development

  University dissertation from Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Author : Laila Gibson; Karlstads universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Abstract : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. READ MORE

 4. 4. Entreprenörens lärande drivkrafter för lärande i och mellan projekt

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Fredrik Anheim; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Byggproduktion; Construction Engineering and Management;

  Abstract : Kostnaderna i byggsektorn har ökat jämfört med andra industrier i Sverige. Under 90- talet gjordes flera försök att sänka kostnadsnivån. För att företagen i branschen skall bli mer lönsamma kan systematiskt lärande vara en faktor. READ MORE

 5. 5. Apokoinou in Swedish talk-in-interaction A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Niklas Norén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; apokoinou; ethno-methods; dialogical grammar; utterance construction methods; syntax as process; prosody; grammatical constructions; communicative projects; Swedish talk-in-interaction; conversation analysis; interactional linguistics; apokoinou; etnometoder; dialogisk grammatik; metoder för yttrandekonstruktion; syntax som process; prosodi; samtalsgrammatiska konstruktioner; kommunikativa projekt; tal-i-interaktion; samtalsanalys; interaktionell lingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Abstract : I den här avhandlingen undersöks den grammatiska samtalskonstruktionen apokoinou i svenskt samtalsspråk. I kontrast till traditioner av normativ grammatik och teoretiska perspektiv på språk, där apokoinou och besläktade fenomen har exkluderats från grammatisk beskrivning eller blivit behandlade som produkter av olika typer av misstag, är apokoinou här re-specificerad som en i högsta grad funktionell grammatisk resurs och metod för att åstadkomma lokala kommunikativa projekt i samtal. READ MORE