Search for dissertations about: "psykosomatik"

Showing result 1 - 5 of 39 swedish dissertations containing the word psykosomatik.

 1. 1. Vascular dementia - classification and clinical correlates

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Ulla Andin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; Psychiatry; clinical psychology; Medicine human and vertebrates ; falls; clinical course; hypertension; orthostatic hypotension; dizziness; cerebrovascular disease; Alzheimer?s disease; Neuropathological subgroups; cardiovascular disease; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Medicin människa och djur ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett syndrom dvs en beteckning på en grupp symtom, som beskriver en långvarig försämring av hjärnans psykiska funktioner. Demens kan ha olika klinik profil och orsakas av olika skador och sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. READ MORE

 2. 2. Severely mentally ill individuals in the community: Needs for care, quality of life and social network

  University dissertation from Österhagsgatan 36, SE-212 22, Malmö, Sweden

  Author : Anita Bengtsson Tops; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; sense of coherence; social network; needs for care; schizophrenia; quality of life; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården har medfört att personer med funktionshinder p.g.a. en psykisk sjukdom numera huvudsakligen bor och erbjuds vård ute i samhället. READ MORE

 3. 3. Psychiatric nurses' view of nursing care, clinical supervision and individualised care : interventions on a dementia and on a general psychiatric ward

  University dissertation from Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Agneta Berg; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; creativity; job satisfaction; lived experience; clinical group supervision; general psychiatric care; Psychiatric nurses; dementia care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Psykiatriska vårdares erfarenheter av omvårdnad, grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad på en avdelning för vård av gravt dementa personer och på en allmänpsykiatrisk avdelning. Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka vårdarnas upplevelse av omvårdnadsarbetet samt betydelsen och effekterna av införandet av systematisk klinisk grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad. READ MORE

 4. 4. Case management for individuals with severe mental illness. A process-outcome study of ten pilot services in Sweden

  University dissertation from Div, of Psychiatry, Dept. of Clinical Neuroscience, University Hospital, SE-221 85, Lund, Sweden

  Author : Tommy Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; severe mental illness; Case management; client satisfaction; quality of life; needs for care; Psykiatri; use of health care; clinical psychology; Psychiatry; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Samhällets stöd, service och vård till människor med psykiska funktionshinder har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Det har skett en övergång från slutna till samhällsbaserade öppna vårdformer. READ MORE

 5. 5. Supported housing in the community for persons with severe mental illness. Psychosocial environment, needs, quality of life and social network

  University dissertation from David Brunt, IVOSA, Växjö Universitet, 351 95 Växjö, Sweden

  Author : David Brunt; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; klinisk psykologi; psykosomatik; clinical psychology; Psychiatry; needs for care; social network; quality of life; psychosocial environment; Supported housing; severe mental illness; Psykiatri;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den psykiatriska vården har genomgått radikala förändringar under de två senaste decennierna. Antalet platser inom den slutna vården har mer än halverats. READ MORE