Search for dissertations about: "racemate"

Showing result 1 - 5 of 12 swedish dissertations containing the word racemate.

 1. 1. Stereoselective Transport of Drugs Across the Blood-Brain Barrier (BBB) In Vivo and In Vitro Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Studies of the (S)- and (R)-Enantiomers of Different 5-HT1A Receptor Agonists and Antagonists

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hongmei Yan; Uppsala universitet.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; pindolol; propranolol; 2- di-n-propylamino tetralin; racemate; enantiomer; drug distribution; brain; rat; blood-brain barrier; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Psychiatry; psykiatri;

  Abstract : Delivery of drugs to the brain requires passage across the blood-brain barrier (BBB). Both for drugs already on the market and for new drugs under development, it is important to know to what extent a drug enters the CNS. Many drugs used clinically are racemic mixtures, i.e. READ MORE

 2. 2. Crystallization of chiral compounds-Possibilities and limitations for resolution by direct crystallization

  University dissertation from Stockholm : Kemiteknik

  Author : Veronica Profir; KTH.; [2004]
  Keywords : metastable racemate; nucleation; solvent effect; solubility; direct crystallization; in situ IR spectroscopy; multivariate calibration;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. A study on pharmacokinetic and pharmacodynamic effects of salbutamol-isomers

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Kerstin Naidu Sjöswärd; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som förekommer i hög - och enligt rapporter ökande - frekvens världen över. Defmitionen av astma inkluderar varierande luftvägsobstruktion och ökad bronkiell reaktivhet gentemot olika stimuli. READ MORE

 4. 4. Pharmacokinetics of the enantiomers of thalidomide

  University dissertation from Hospital Pharmacy, Malmö University Hospital, S-205 02 Malmö

  Author : Tommy Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein binding; blood distribution; stereoselective pharamacokinetics; pharmacokinetic modelling; oral administration; intravenous administration; chiral inversion; stereospecific assay; HPLC; Thalidomide; hydroxylated metabolites; enantiomers; in vitro kinetics; sedative effects; concentration-effect relationship.; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det finns ett ökat intresse för behandling med talidomid. Därför var målsättningen med detta avhandlingsarbete att åstadkomma en mer ändamålsenlig användning. Några kemiska och farmakologiska aspekter med speciell inriktning på omsättningen av talidomid i människokroppen studerades. READ MORE

 5. 5. Fermentation of wheat starch hydrolysate by Lactococcus lactis: Factors affecting product formation

  University dissertation from Department of Applied Microbiology, Lund University

  Author : Karin Hofvendahl; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nutrients; temperature; pH; optical isomers; maltose; wheat; starch hydrolysate; Lactococcus lactis; lactic acid; SSF; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Lactic acid exists as two optical isomers, D- and L-lactic acid. For the production of biodegradable poly-lactic acid an optically pure product is desirable, but a racemate of known and constant ratio can also be used. Lactic acid can be produced either synthetically or fermentatively. READ MORE