Search for dissertations about: "regleringar"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the word regleringar.

 1. 1. Regulating a Controversy Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Michael Funke; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Abstract : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. READ MORE

 2. 2. Empowering The State Support for State Intervention in The Baltic States and Poland

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Wojciech Szrubka; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Legitimacy; democratic transition; institutions; political capacity; state trust; Legitimitet; demokratisering; institutioner; politisk kapacitet; förtroende för staten;

  Abstract : Den centrala frågan för avhandlingen är synen på staten i fyra östeuropeiska länder. Övergången till demokrati i den delen av Europa har ofta kännetecknats av djup misstro mot politiker och ibland misstro mot det politiska systemet som sådant. Bland annat har lågt valdeltagande tolkats som symptom på de ovan nämnda problemen. READ MORE

 3. 3. Does Voluntary Governance Work? : Insights from Specialty Coffee

  University dissertation from Lund University

  Author : Finlay Macgregor; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; regulatory governance; sustainability science; voluntary governance; certification; disclosure; sustainability reporting; coffee; Reglering och styrning; hållbarhetsvetenskap; frivillig reglering; certifiering; rapportering; kaffe;

  Abstract : Jordbruket har en stor miljöbelastning, men är också alltmer centralt för att finna lösningar på hållbarhetsproblem. Ett angreppssätt för ökad hållbarhet är politisk styrning och reglering. I avhandlingen analyserar jag några frivilliga marknadsbaserade regleringar: certifiering och rapportering. READ MORE

 4. 4. Economic Regulation Impact on Electricity Distribution Network Investment Considering Distributed Generation

  University dissertation from KTH Royal Institute of Technology

  Author : Yalin Huang; KTH.; [2017]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Abstract : One of EU’s actions against climate change is to meet 20% of energy consumption from renewable resources by the year 2020 when the project was started. Now this target has increased to at least 27% by the year 2030. READ MORE

 5. 5. Innovation for biorefineries – Networks, narratives, and new institutions for the transition to a bioeconomy

  University dissertation from Lund University Faculty of Engineering, Lund, Sweden

  Author : Fredric Bauer; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04-03]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bioeconomy; biorefineries; innovation; socio-technical transitions;

  Abstract : I omställningen till en mer hållbar bioekonomi har mycket fokus legat på utvecklingen av biobränslen. När det gäller innovation och utveckling av kemikalier och andra produkter släpar utvecklingen efter av flera orsaker, vilket visas i denna avhandling. READ MORE