Search for dissertations about: "resursfördelning"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the word resursfördelning.

 1. 1. Characterising Needs in Health Care Priority Setting

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Erik Gustavsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Comorbidity; conceptual analysis; health care; health care needs; interpersonal aggregation; intrapersonal aggregation; multimorbidity; needs; prioritarianism; priority setting; priority to the worse off; rationing; reflective equilibrium; severity; shared decision-making; sufficiency principles; the principle of need; Aggregering; begreppsanalys; behov; behovsprincipen; delat beslutsfattande; hälso- och sjukvård; prioritanism; prioriteringar; reflektivt ekvilibrium; resursfördelning; samsjuklighet; sufficientism; svårighetsgrad; vårdbehov;

  Abstract : The focus of this thesis is needs in the context of health care priority setting. The notion of needs has a strong standing in health care policy; however, how the idea should be understood more specifically and how it should guide decisions about priority setting remain contentious issues. READ MORE

 2. 2. Outcome of burn care the mortality perspective

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Laura Pompermaier; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Region Östergötland.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Background: Despite the improvements in burn care during the last decades, burns remain catastrophic for the patients and a challenge for the care-givers.  The early outcome of burn care is to assess its quality and to improve it, but the crucial outcome is mortality, which is the main focus of this thesis. READ MORE

 3. 3. Attitudes and beliefs about national guidelines for schizophrenia. A study among stakeholders

  University dissertation from Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Mental Health Services Research

  Author : Boel Sandström; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; attitude; evidence-based; guidelines; implementation; leadership; mental health; nursing; PARIHS;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Intresset för evidens-baserad vård växer snabbt men trots att nya forskningsresultat produceras och publiceras löpande, tar det lång tid innan de får genomslag i den vård som erbjuds patienter och brukare. Det finns beräkningar som talar för att det tar mellan åtta och trettio år innan tillgängliga forskningsresultat har blivit implementerade och börjat användas rutinmässigt i det dagliga vårdarbetet. READ MORE

 4. 4. A Finance Model for the Built Cultural Heritage - Proposals for improvements of future Heritage Economics

  University dissertation from Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Mental Health Services Research

  Author : Ingela Pålsson Skarin; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Finance Model; Built Cultural Heritage; Heritage Economics; Accelerators; Emotional Accelerator; Financial Accelerator;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En finansieringsmodell för det byggda kulturarvet - Åtgärdsförslag för att förbättra framtidens kulturarvsekonomi Ingela Pålsson Skarin (A finance model for the built cultural heritage - Proposals for improvements of future heritage economics) I april 2005 invigdes nya Tycho Brahe museet i Allhelgona kyrkan och i september 2007 revs Maglarps nya kyrka ner. Båda var nygotiska kyrkor och likvärdiga ur åtskilliga aspekter, trots detta gick de skilda öden till mötes. READ MORE

 5. 5. The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Andreas Ask; Örebro universitet.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electronic government; e-government; eGovernment; electronic services; e-services; eService; new public management; NPM; 24 7 agency; convergence; goal-achivement; project management; Enterprise Architecture; EA; elektronisk förvaltning; eFörvaltning; e-förvaltning; elektroniska tjänster; eTjänster; e-tjänster; konvergens; måluppfyllelse; Informatik; Informatics;

  Abstract : eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. READ MORE