Search for dissertations about: "samspel"

Showing result 1 - 5 of 116 swedish dissertations containing the word samspel.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE

 2. 2. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Abstract : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. READ MORE

 3. 3. The development of methods for detection and assessment of safety critical events in car driving

  University dissertation from Lund : Lunds universitet. Tekniska högskolan. Teknik och samhälle. Trafik och väg

  Author : Omar Bagdadi; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Near miss; Braking; Driving veh ; Driver; Behaviour; Tillbud; Bromsning; Fordonskörning; Förare; Beteende; Crash involvement; jerk; safety critical event;

  Abstract : Improving our knowledge of drivers? behaviour, especially in hazardous situations is a key to understanding why accidents occur and how to improve safety on our roads. Crash surrogate measures have proven to be very useful in traffic safety analysis. READ MORE

 4. 4. On Physical Relations in Driving: Judgements, Cognition and Perception

  University dissertation from Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Author : Gabriella Eriksson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Stockholms universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Driver; Driving veh ; Cognition; Behaviour; Choice; Speed; Fuel consumption; Route itinerary ; Thesis; psykologi; Psychology; Time saving bias; fuel consumption; route choice; mean speed; speed choice; time gain; driver judgements;

  Abstract : Förare bör göra bedömningar som relaterar till hastighet, såsom bedömningar av medelhastighet, risk, restid och bränsleåtgång. Dessa bedömningar är nödvändiga för att föraren ska kunna välja en optimal hastighet, men också för att allmänheten, politiker och andra intressenter som är involverade i trafikfrågor ska kunna fatta välgrundade beslut. READ MORE

 5. 5. Cognitive erosion and its implications in Alzheimer’s disease

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Selina Mårdh; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Do Psychology; Do Psychology; Dementia; Cognition; Alzheimer’s disease; longitudinal study; mixed methods design; semantic memory; awareness; metacognition; central coherence; emotions; Alzheimers sjukdom; longitudinell studie; mixed methods design; semantiskt minne; medvetande; metakognition; central koherens; emotioner;

  Abstract : Föreliggande avhandling hade två huvudsyften; dels att kartlägga försämringen av semantiskt minne hos Alzheimerpatienter över tid; dels att ta patientens perspektiv och skapa en mångfacetterad bild av individen med Alzheimers sjukdom. Fyra begrepp studerades i relation till detta, nämligen minne, medvetande, central koherens och emotioner. READ MORE