Search for dissertations about: "samspel"

Showing result 1 - 5 of 122 swedish dissertations containing the word samspel.

 1. 1. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Abstract : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. READ MORE

 2. 2. Responses to Children’s Crying : Emotion Socialization in a Swedish Preschool

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Malva Holm Kvist; Asta Cekaite; Polly Björk-Willén; Lasse Lipponen; [2020]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; crying; preschool; socialization; social interaction; barn; gråt; förskola; socialisation; socialt samspel;

  Abstract : Föreliggande avhandling undersöker små barns (1-4 år) gråt i en svensk förskola. Studien har en videoetnografisk ansats där data består av 68 timmar videoinspelningar. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt teoretisk perspektiv på hur socialt samspel utgör grunden för barns moraliska och emotionella socialisation. READ MORE

 3. 3. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; [2006]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Abstract : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. READ MORE

 4. 4. Förvaltning av flerbostadshus : om arbetsorganisation och föreställningar som villkor för samspel och boendemedverkan

  University dissertation from Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning

  Author : Jan Öhrming; Stockholms universitet.; [1987]
  Keywords : Fastighetsförvaltning;

  Abstract : Utifrån 63 flerbostadshus i Stockholm och Nynäshamn behandlas förvaltningsarbetets uppbyggnad och förlopp. Boken vänder sig främst till förvaltningsansvariga i företag och bostadsrättsföreningar, men även till yrkes- och lekmän med andra relationer till flerbostadshusens förvaltning... READ MORE

 5. 5. The development of methods for detection and assessment of safety critical events in car driving

  University dissertation from Lund : Lunds universitet. Tekniska högskolan. Teknik och samhälle. Trafik och väg

  Author : Omar Bagdadi; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Near miss; Braking; Driving veh ; Driver; Behaviour; Tillbud; Bromsning; Fordonskörning; Förare; Beteende; Crash involvement; jerk; safety critical event;

  Abstract : Improving our knowledge of drivers? behaviour, especially in hazardous situations is a key to understanding why accidents occur and how to improve safety on our roads. Crash surrogate measures have proven to be very useful in traffic safety analysis. READ MORE