Advanced search

Showing result 1 - 5 of 101 swedish dissertations matching the above criteria.

 1. 1. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  University dissertation from Department of Education. Lund University

  Author : Eva Brodin; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. READ MORE

 2. 2. Scholarship and Mythopoeia : The ideas of language and myth in the works of Owen Barfield, C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien

  University dissertation from Manchester : Department of English and America Studies, University of Manchester

  Author : Maria Kuteeva; [1999]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; language; myth; philology; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; English; engelska;

  Abstract : This thesis examines the views adopted by Barfield, Lewis and Tolkien on the phenomena of language and myth as discussed in their academic writing and fiction. Part I (Chapters I and II) focuses on the study of language. READ MORE

 3. 3. Learning in Collaboration Academics’ experiences in collaborative partnerships

  University dissertation from Lund : Lunds universitet. Pedagogiska institutionen

  Author : Jan Karlsson; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; multidisciplinary; SMARTA; krAft; Sweden; NIWL; holistic learning of scholarship; scholarship; interactive research; service; collaboration; Learning; SMEs; academia;

  Abstract : Det finns en pågående debatt, både i USA och i Europa om behovet att utveckla en bredare syn på akademisk kompetens och de olika aktiviteterna som den innefattar, bland annat det som kallas “tjänster riktade mot samhället”. I Sverige tar dessa samhällsorienterade tjänster formen av praktik orienterad involvering och samarbete med det omgivande samhället, i enlighet med den lagstiftning som reglerar högskolans verksamhet. READ MORE

 4. 4. Cultures of Denial : Comparing Holocaust and Armenian Genocide Denial

  University dissertation from Department of History, Lund university

  Author : Maria Karlsson; [2015]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Denial; denialism; genocide; Holocaust; Armenian genocide; 1915; negationism; historiography; scholarship; Bernard Lewis; Arno Mayer; objectivity; genocide studies; revisionism;

  Abstract : This thesis studies the phenomenon of modern genocide denial, focusing in particular on the Western denialist cultures surrounding the Holocaust and the Armenian genocide of 1915.While those denying, rationalizing or trivializing the Holocaust may be completely separated from those engaging in denial of the Armenian genocide, both cultures of denial have undergone similar historical phases and developments. READ MORE

 5. 5. The Scholarship of Teaching and Learning : A Study of the Crafting of Teaching Practice in University Physics

  University dissertation from Department of History, Lund university

  Author : Liselott Dominicus; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2006]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE