Search for dissertations about: "self-leadership"

Found 2 swedish dissertations containing the word self-leadership.

 1. 1. Autonomous, yet Aligned : Challenges of Self-Leadership in Context

  Author : Gisela Bäcklander; Matti A. Kaulio; Calle Rosengren; Max Rapp Ricciardi; Petra Bosch-Sijtsema; KTH; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work design; knowledge work; self-leadership; self-regulation; employeeship; arbetsdesign; kunskapsarbete; självledarskap; självkontroll; medarbetarskap; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Management;

  Abstract : Följande avhandling bidrar till teorier om ledning av kunskapsarbete på mikronivå, genom att undersöka självledarskap i kunskapsarbete och organisatoriska försök att främja det på individ- och teamnivåer. Det empiriska materialet är insamlat i kontexter av innovativ mjukvaruutveckling, konsulter, och aktivitetsbaserat arbetssätt; metoden är företrädesvis djupintervjuer och tematisk analys, och i papper IV enkät och statistisk analys. READ MORE

 2. 2. Value creation for sustainable rural development – perspectives of entrepreneurship in agriculture

  Author : Jennie Cederholm Björklund; Jeaneth Johansson; John Lindgren; Steffen Korsgaard; Högskolan i Halmstad; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; farmer; entrepreneurship; value creation; sustainable rural development; support system; context; embeddedness; business models; Lantbruk; lantbrukare; entreprenörskap; värdeskapande; hållbar landsbygdsutveckling; stödsystem; kontext; inbäddning; affärsmodeller;

  Abstract : Entrepreneurship and innovation are regarded as key factors in the development of society - not least in the development of sustainable rural areas, where they are emphasised by both authorities and research. This thesis is situated in this field of inquiry and studies entrepreneurship in agriculture. READ MORE