Search for dissertations about: "semantik"

Showing result 1 - 5 of 32 swedish dissertations containing the word semantik.

 1. 1. Kausalitet och semantik : Ett bidrag till belysningen av förhållandet mellan lingvistisk språkteori och hermeneutisk fenomenologi

  Author : Ulf Ottosson; Karlstads universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; Svenska språket; Swedish;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. If I can taste it, I want it... : sensory marketing in grocery retail stores

  Author : Johan Swahn; Åsa Öström; Micael Dahlén; Örebro universitet; []
  Keywords : detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Abstract : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. READ MORE

 3. 3. Analogical reasoning in science education : - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  Author : Jesper Haglund; Helge Strömdahl; Konrad Schönborn; Roland Kjellander; Kevin Dunbar; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Abstract : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. READ MORE

 4. 4. Case in Icelandic : A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach

  Author : Johanna Barddal; danska och isländska Avdelningen för svenskämnen; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; Development of th; Scandinavian Linguistics; Spoken vs. Written Icelandic; Usage-based Model; Construction Grammar; Borrowings; Neologism; Type Frequency; Productivity; Argument Structure; Thematic Roles; Syntactic functions; Icelandic; Morphological Case; Nordiska språk språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik; Linguistics; Lingvistik;

  Abstract : This dissertation addresses the question of what the function of morphological case is in Icelandic. The working hypotheses of this book is that morphological case is a multifunctional category. READ MORE

 5. 5. A grammar of Jahai

  Author : Niclas Burenhult; Allmän språkvetenskap; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; expressives; argument; agreement; syntax; modality; Aktionsart; aspect; nominalisation; unitisation; reduplication; cliticisation; affixation; derivational morphology; prestopped nasals; phonology; vowel nasality; Malaysia; endangered languages; Austroasiatic; Mon-Khmer; Jahai; Aslian; Grammar; semantics; semiotics; Grammatik; semantik; semiotik; Phonetics; Fonetik; fonologi;

  Abstract : Jahai, a language belonging to the Aslian branch of the Mon-Khmer language family, is spoken by a group of about 1,000 hunter-gatherers in the montane rainforests of northern Peninsular Malaysia. Drawing on linguistic data collected in the field, the present dissertation is a study of the grammar of Jahai. READ MORE