Search for dissertations about: "självet"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the word självet.

 1. 1. Encountering Depression In-Depth : An existential-phenomenological approach to selfhood, depression, and psychiatric practice

  Author : Patrick Seniuk; Fredrik Svenaeus; Rolf Ahlzén; Jonna Hjertström Lappalainen; Kevin Aho; Södertörns högskola; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; Phenomenology; existential philosophy; psychiatric practice; Merleau-Ponty; selfhood; depression; Fenomenologi; existentiell filosofi; psykiatrisk praktik; Merleau- Ponty; självet; depression; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Abstract : This dissertation in Theory of Practical Knowledge contends that depression is a disorder of the self. Using the existential-phenomenology of Maurice Merleau-Ponty, I argue that if we want to disclose the basic structure of depressed experience, then we must likewise disclose how selfexperience is inseparable from depressed experience. READ MORE

 2. 2. Interaction as existential practice : An explorative study of Mark C. Taylor’s philosophical project and its potential consequences for Human-Computer Interaction

  Author : Henrik Åhman; Ann Lantz; Anders Hedman; Jeffrey Bardzell; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human-Computer Interaction; Materiality; The self; Interaction; HCI theory; Mark C. Taylor; Poststructuralism; Postmodernism; Philosophy; Complexity theory; Existential practices; Friedrich Nietzsche; Människa-Datorinteraktion; Materialitet; Självet; Interaktion; MDI teori; Mark C. Taylor; Poststrukturalism; Postmodernism; Filosofi; Komplexitetsteori; Existentiella praktiker; Friedrich Nietzsche; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Abstract : This thesis discusses the potential consequences of applying the philosophy of Mark C. Taylor to the field of Human-Computer Interaction (HCI).The first part of the thesis comprises a study focusing on two discursive trends in contemporary HCI, materiality and the self, and how these discourses describe interaction. READ MORE

 3. 3. Our Selves in the Future: New Angles on Possible Selves

  Author : Martin G. Erikson; Institutionen för psykologi; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Experience; Meaning; Social cognition; Possible selves; The Self; Conceptions of future;

  Abstract : Possible selves are conceptions or images of ourselves in future states or situations. The theory about possible selves used in the present thesis was developed in a social cognitive tradition of research on the self, where the self is seen as a knowledge structure (Markus & Nurius, 1986). READ MORE

 4. 4. Sport as a Means of Responding to Social Problems : Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Author : David Ekholm; Dimitris Michailakis; Magnus Dahlstedt; Yvonne Sjöblom; Lennart Nygren; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Abstract : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. READ MORE

 5. 5. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  Author : Desireé Ljungcrantz; Nina Lykke; Anna Lundberg; Lena Martinsson; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Abstract : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. READ MORE