Search for dissertations about: "små och medelstora företag"

Showing result 1 - 5 of 20 swedish dissertations containing the words små och medelstora företag.

 1. 1. Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Hasse Nordlöf; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Occupational health and safety OHS ; Small and medium-sized enterprizes SMEs ; Professional roles; Company size; Safety culture; Financial performance; Systematische Handhabung von Sicherheit und Gesundheit; Arbeitsschutzmanagementsystem AMS ; Kleine und mittlere Unternehmen KMU ; Berufsrollen; Unternehmensgröße; Sicherheitskultur; Finanzleistung; Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; Små och medelstora företag SMF ; Yrkesroller; Företagsstorlek; Säkerhetskultur; Finansiella nyckeltal;

  Abstract : Arbetsmiljölagen kräver att människors hälsa och säkerhet på arbetet ska tryggas genom att risker kontinuerligt ska bedömas och åtgärdas. Många företag saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller lagens krav fullt ut. Istället tycks andra dagliga aktiviteter ha högre prioritet. READ MORE

 2. 2. Change in the Pharmaceutical Industry : Aspects on Innovation, Entrepreneurship, Openness, and Decision Making

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Thomas Hedner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Pharmaceutical industry; Big Pharma; life sciences; drug discovery; drug development; R D; business model; innovation; closed innovation; open innovation; entrepreneurship; intellectual property; multiple stakeholders; decision making; judgment; uncertainty; go no-go; go no-go recycle; company; SME.; Läkemedelsindustri; Big Pharma; biovetenskap; läkemedelsutveckling; utveckling av läkemedel; FoU; affärsmodell; innovation; stängd innovation; öppen innovation; entreprenörskap; immaterialrätt; beslutsfattande; osäkerhet; go no-go; go no-go recycle; företag; små och medelstora företag;

  Abstract : Over the past century, the pharmaceutical industry has been a major contributor of individual and population health and societal wealth. Its products and services have contributed to longevity of large groups of patients and symptom relief from major diseases. READ MORE

 3. 3. Efficient improvement of energy efficiency in small and medium- sized Swedish firms

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sandra Backlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency potential; small and medium- sized firms; energy management; energy audits; energy services; Energieffektiviseringspotential; små och medelstora företag; energiledning; energikartläggningar; energitjänster;

  Abstract : Detta är en avhandling om effektiv implementering av energieffektiviseringsåtgärder i svenska små och medelstora företag. Syftet är att undersöka och diskutera potentialen för att på ett ekonomiskt effektivt sätt öka implementering av energieffektiva åtgärder i svenska företag. READ MORE

 4. 4. Computer Visualization in Participatory and Cognitive Engineering

  University dissertation from Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences, Lund University

  Author : Peter Bengtsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi; Utvecklingspsykologi; Development psychology; Dynamic Decision Making; Operator Process Interfaces; Action Research; Learning; Ergonomics; Engineering; Participatory; Virtual Reality; Animation; Computer; Visualization; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Architecture; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har sin upprinnelse i utvecklingen av en metod för datorvisualis-ering och en metod för participativ ingenjörskonst. De två metoderna är intimt förknippade med varandra och benämns tillsammans “Computer Visualization in Participatory Engineering” (VIPE), något som på svenska skulle kunna benämnas ”Datorvisualisering för Participativ Ingenjörsvetenskap”. READ MORE

 5. 5. Collaborative Product Development a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Jarkko Erikshammar; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Civil engineering and architecture - Building manufacturing engineering; Collaborative Product Development; Industrialized House-building; SME; Purchasing; Supply chain; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur - Byggproduktionsteknik; Träbyggnad; Timber Structures;

  Abstract : Purchasing, is an important part of the production process in industrialized house-building. Uncoordinated purchasing is one of the causes for low productivity increase within the sector. Traditional purchasing strategies, used by large construction companies, may not be applicable to small and medium-sized companies. READ MORE