Search for dissertations about: "smoke spread"

Showing result 1 - 5 of 7 swedish dissertations containing the words smoke spread.

 1. 1. Spread of smoke and fire gases via the ventilation system

  University dissertation from Division of Building Science, Lund University

  Author : Polina Gordonova; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; compartment fires; fire flow; fire pressure; fire simulation; smoke spread; ventilation ducts; brandteknik; brand; brandspridning; rökspridning; ventilation; ventilationskanaler; beräkningsmodeller; datorprogram; simulering; teori;

  Abstract : This thesis examines the problem of smoke spread via ventilation ducts to adjacent room(s) in case of a compartment fire. The main goal is to examine the possibility of operating the fans during different fires in four types of buildings (compartments, hospitals, offices and hotels) and to estimate the risk of smoke spread in different conditions.. READ MORE

 2. 2. Design fires in underground hard rock mines

  University dissertation from Västerås : Mälardalen University

  Author : Rickard Hansen; Mälardalens högskola.; [2011]
  Keywords : Design fire; underground; hard rock mine; vehicle fire; smoke spread; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Abstract : During several decades considerable research activities have been conducted with respect to fires in coal mines, but the research activities with respect to hard rock mines have been limited. As the hard rock mines are getting more complex the need for deeper understanding of fires in underground hard rock mines are getting more in demand. READ MORE

 3. 3. Determination and control of some pollutants in indoor environments

  University dissertation from Division of Medical Microbiology

  Author : Pawel Markowicz; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; indoor air quality; indoor pollutants; dampness; purification; tobacco smoke;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Det är känt att kvalitén på inomhusluften har en avgörande betydelse för folkhälsan bla avseende astma, eksem samt luftvägsinfektioner. Detta är ett för samhället mycket kostsamt problem. I avhandlingen har studerats vissa luftföroreningar inomhus som kan bli följden av att en byggnad drabbats av fuktskada. READ MORE

 4. 4. On the Characteristics of Fires in Tunnels

  University dissertation from Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Author : Anders Lönnermark; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; experiments; tunnel fire; heat release rate; temperature; fire spread; ventilation; backlayering; pulsations; thermoacoustic instability; equivalence ratio; emissions; gas concentrations; toxicity; Technological sciences; Teknik; Building construction; Byggnadsteknik; Road transport technology; Vägtransportteknik; Railway transport technology; Järnvägstransportteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras viktiga fenomen i samband med bränder i tunnlar. Detta baseras både på experimentellt och teoretiskt arbete. Tyngdpunkten ligger på de brandförsök i fullskala som genomfördes 2003 i Runehamartunneln i Norge. READ MORE

 5. 5. The rotating injector as a tool for exploring DI diesel combustion and emissions formation processes

  University dissertation from Stockholm : Maskinkonstruktion

  Author : Magnus Sjöberg; KTH.; [2001]
  Keywords : diesel spray combusion; rotating injector. Air swirl; air fuel-mixing. Soot. NO. CO; flame visualization. Chemking modeling. Soot deposition;

  Abstract : A diesel fuel injector has been modified to allow rotationaround its axis, driven by an electric motor. Injections at upto 6000 rpm from the rotating injector have been investigatedunder the influence of air swirl on one optical research engineand one optically accessible heavy-duty diesel engine. READ MORE