Search for dissertations about: "social marginalisering"

Found 5 swedish dissertations containing the words social marginalisering.

 1. 1. ”Why Do We Even Bully?” : Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools

  Author : Joakim Strindberg; Paul Horton; Robert Thornberg; Johannes Lunneblad; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bullying; participant roles; social status; inclusion; exclusion; social stigmatisation; social marginalisation; loneliness; school context; social ecology; mobbning; deltagarroller; social status; inkludering; exkludering; social stigmatisering; social marginalisering; ensamhet; skolkontext; social ekologi; Education; Pedagogik;

  Abstract : The aim of this dissertation is to explore and deepen the understanding of pupils’ experiences of bullying and their reflections on why bullying may occur and be maintained in school, despite pupils’ understanding that bullying is wrong. This aim is examined in four articles. READ MORE

 2. 2. Making the Poor Work : Social Assistance and Activation in Sweden

  Author : Anders Giertz; Socialhögskolan; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment; social assistance; activation; welfare-to-work; marginalisation; social exclusion; Social problems and welfare; immigration; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Abstract : Management of poor relief and work demands have been controversial questions in social policy during the workhouse era of the nineteenth century as well as in current discussions on social assistance and activation of recipients. The first part contains a discussion on the concepts of poverty, marginalisation, and social exclusion, and continues with an overview of activation policies for recipients of social assistance. READ MORE

 3. 3. Behaving as a Christ‐Believer : A Cognitive Perspective on Identity and Behavior Norms in Ephesians

  Author : Rikard Roitto; Håkan Ulfgard; Bengt Holmberg; Petri Luomanen; Linköpings universitet; []
  Keywords : Ephesians; norms; behavior norms; morality; social identity; social identity theory; social cognition; attribution; cognitive science; New Testament exegesis; Efesierbrevet; normer; beteendenormer; moral; social identitet; social identitetsteori; social kognition; attribution; kognitionsvetenskap; Nya testamentets exegetik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : This study contributes to the understanding of how first century Christ-believers, particularly those who shared the imagination of Ephesians, experienced the relation between their social identity as Christ-believers and behavior norms. In order to understand this, a number of theories from the cognitive sciences are used in combination with historical-critical methods. READ MORE

 4. 4. Narratives of governing : rationalization, responsibility and resistance in social work

  Author : Marcus Lauri; Chris Hudson; Linda Berg; Diana Mulinari; Umeå universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : For many years, Sweden has had a reputation for having a comprehensive and women friendly welfare state. However, as in many other European countries during the past few decades, the organization and governing of welfare has undergone profound changes. READ MORE

 5. 5. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Author : Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Abstract : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. READ MORE