Search for dissertations about: "sovereign equality"

Found 2 swedish dissertations containing the words sovereign equality.

 1. 1. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. READ MORE

 2. 2. Foreign Aid and State Sovereignty: The Ethio-Swedish Aid Co-operation

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Teferi Sendabo; [1996]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Political and administrative sciences; Sweden; sovereignty; recipient; psychology; power; human rights; history; foreign aid; Ethiopia; donor; Democracy; development;

  Abstract : Over the last three and half decades Sweden have provided development aid to Ethiopia. This aid was used to expand Ethiopia's educutional system, public health service and agricultural production. This empiricaI study reveals Ethiopia's response to Swedish aid and its influence. READ MORE