Search for dissertations about: "stroma-directed anti-tumour therapy"

Found 1 swedish dissertation containing the words stroma-directed anti-tumour therapy.

  1. 1. MESENCHYMAL STEM- AND STROMAL CELLS IN BONE MARROW AND OSTEOSARCOMA

    University dissertation from Lund University

    Author : Jan Claas Brune; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mesenchymal stem cells; stromal cells; bone marrow stem cells; tumour stroma; stroma-directed anti-tumour therapy; osteosarcoma;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Mesenkymala stamceller (MSC) kan isoleras från en rad olika vävnader i kroppen, bland annat från benmärg. De kan differentiera till ben, brosk, fett- och bindvävnad men deras exakt roll i kroppen är inte väl känd. READ MORE