Search for dissertations about: "styrning"

Showing result 1 - 5 of 149 swedish dissertations containing the word styrning.

 1. 1. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  University dissertation from Lund University

  Author : Josef Chaib; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Abstract : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. READ MORE

 2. 2. Management control for sustainability Activities and procedures for energy management in industrial companies

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Josefine Rasmussen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2020]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability management control; energy management; energy efficiency investments; decision-making; activities and procedures; non-energy benefits; energy-intensive industries; Energiledning; investeringar i energieffektivisering; styrning; beslutsfattande; aktiviteter; procedurer; mervärden; energiintensiv industri;

  Abstract : The thesis takes its point of departure in the important role of the industrial sector in mitigating climate change through a reduced energy use. There is a lack of understanding for how energy management should be organised and implemented in industrial companies. READ MORE

 3. 3. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Egle Rindzeviciute; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality;

  Abstract : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. READ MORE

 4. 4. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. READ MORE

 5. 5. Internal Control in the Financial Sector A Longitudinal Case Study of an Insurance Company

  University dissertation from Uppsala : Uppsala universitet

  Author : Olof Arwinge; Uppsala universitet.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internal Control; Risk Management; Governance; Combined Assurance; Audit; Intern kontroll; Riskhantering; Styrning; Ramverk för försäkran; Revision; Business Studies; Företagsekonomi;

  Abstract : This thesis comprises of an initial summary of Study I which is my licentiate thesis in business administration. Study I is a literature study on internal control. Thereafter follows Study II which is a case study of Swedish insurance organization. READ MORE