Search for dissertations about: "styrning"

Showing result 1 - 5 of 147 swedish dissertations containing the word styrning.

 1. 1. Ekonomisk styrning och organisatorisk passion : ett interaktivt perspektiv

  University dissertation from Linköping : Univ

  Author : Annika Taghizadeh Larsson; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Budgetering företagsekonomi ;

  Abstract : Denna fallstudie handlar om ekonomisk styrning inom sjukvårdsverksamhet, där verksamheten utgörs av en vårdavdelning och dess personal. Studien fokuserar interaktionen mellan budgeten och de aktiviteter och personer som arbetar på lokal nivå i organisationen. READ MORE

 2. 2. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : Governing Welfare Collaboration

  University dissertation from Lund University

  Author : Josef Chaib; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim;

  Abstract : This dissertation analyses how welfare collaboration is governed, focusing on the role of knowledge in government. In the public sector – and in welfare especially – collaboration between agencies, municipal departments and welfare professions is a recurring response to various problems where the traditional public-sector institutions are considered inapt to provide solutions. READ MORE

 3. 3. Management control for sustainability Activities and procedures for energy management in industrial companies

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Josefine Rasmussen; Mikael Ottosson; Henrik Nehler; Fredrik Tell; Fredrik Nilsson; [2020]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability management control; energy management; energy efficiency investments; decision-making; activities and procedures; non-energy benefits; energy-intensive industries; Energiledning; investeringar i energieffektivisering; styrning; beslutsfattande; aktiviteter; procedurer; mervärden; energiintensiv industri;

  Abstract : The thesis takes its point of departure in the important role of the industrial sector in mitigating climate change through a reduced energy use. There is a lack of understanding for how energy management should be organised and implemented in industrial companies. READ MORE

 4. 4. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; [2008]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Abstract : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. READ MORE

 5. 5. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Lauri; Chris Hudson; Linda Berg; Diana Mulinari; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : For many years, Sweden has had a reputation for having a comprehensive and women friendly welfare state. However, as in many other European countries during the past few decades, the organization and governing of welfare has undergone profound changes. READ MORE