Search for dissertations about: "syntax som process"

Found 4 swedish dissertations containing the words syntax som process.

 1. 1. Apokoinou in Swedish talk-in-interaction : A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

  Author : Niklas Norén; Per Linell; Jan Anward; Auli Hakulinen; Linköpings universitet; []
  Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; apokoinou; ethno-methods; dialogical grammar; utterance construction methods; syntax as process; prosody; grammatical constructions; communicative projects; Swedish talk-in-interaction; conversation analysis; interactional linguistics; apokoinou; etnometoder; dialogisk grammatik; metoder för yttrandekonstruktion; syntax som process; prosodi; samtalsgrammatiska konstruktioner; kommunikativa projekt; tal-i-interaktion; samtalsanalys; interaktionell lingvistik; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Abstract : I den här avhandlingen undersöks den grammatiska samtalskonstruktionen apokoinou i svenskt samtalsspråk. I kontrast till traditioner av normativ grammatik och teoretiska perspektiv på språk, där apokoinou och besläktade fenomen har exkluderats från grammatisk beskrivning eller blivit behandlade som produkter av olika typer av misstag, är apokoinou här re-specificerad som en i högsta grad funktionell grammatisk resurs och metod för att åstadkomma lokala kommunikativa projekt i samtal. READ MORE

 2. 2. Apahsia and the Process of Writing

  Author : Ingrid Behrns; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Writing; writing process; aphasia; keystroke logging; cohesion;

  Abstract : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om afatikers skrivförmåga till att omfatta produktion av sammanhängande text och då med avseende på den slutliga texten såväl som på skrivprocessen. Försökspersonerna utgjordes av en grupp av åtta vuxna personer med kronisk afasi. READ MORE

 3. 3. Spatial analysis and modeling of urban transportation networks

  Author : Jingyi Lin; Yifang Ban; Sten Henning Hansen; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Complex networks; transportation systems; network growth; Evolving networks; centrality; urban systems; topology; space syntax; spatial networks; distance effects; gravity laws; planarity; street network patterns; US airline system; China’s aviation system; network efficiency; cellular structure; hierarchy; network representations; Geodesy and Geoinformatics; Geodesi och geoinformatik;

  Abstract : Transport systems in general, and urban transportation systems in particular, are the backbone of a country or a city, therefore play an intrinsic role in the socio-economic development. There have been numerous studies on real transportation systems from multiple fileds, including geography, urban planning, and engineering. READ MORE

 4. 4. Urban Growth Modeling Based on Land-use Changes and Road Network Expansion

  Author : Yikang Rui; Yifang Ban; Henning Sten Hansen; KTH; []
  Keywords : NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; urban growth sprawl; land-use simulation; multi-agent system; road network pattern; space syntax; complex networks; evolving weighted networks; nonlinear growth; local world; hierarchy; self-organized; local optimization; morphological changes; street centrality; adaptive kernel density estimation; dual representation;

  Abstract : A city is considered as a complex system. It consists of numerous interactivesub-systems and is affected by diverse factors including governmental landpolicies, population growth, transportation infrastructure, and market behavior. READ MORE