Search for dissertations about: "systemteori"

Showing result 1 - 5 of 69 swedish dissertations containing the word systemteori.

 1. 1. A convex optimization approach to complexity constrained analytic interpolation with applications to ARMA estimation and robust control

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Anders Blomqvist; KTH.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical optimization; systems theory; analytic interpolation; moment matching; Nevanlinna-Pick interpolation; spectral estimation; convex optimization; Optimeringslära; systemteori; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Abstract : Analytical interpolation theory has several applications in systems and control. In particular, solutions of low degree, or more generally of low complexity, are of special interest since they allow for synthesis of simpler systems. READ MORE

 2. 2. Surface-normal multiple quantum well electroabsorption modulators based on GaAs-related materials

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Stéphane Junique; KTH.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical optimization; systems theory; spatial light modulators; quantum wells; optical resonator; Fabry-Pérot; Optimeringslära; systemteori; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Adding Audibility - Reifying the Soundscape of Process Operators

  University dissertation from Department of Informatics, Lund University

  Author : Petter Alexanderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological sciences; Samhällsvetenskaper; Social sciences; systemteori; Informatik; systems theory; Informatics; Process Control; Acoustic Ecology; Interaction Design; Auditory Interaction; Teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En utmaning vid design av interaktiva artefakter är att ta i beräkning den mångfald av digitala ting, system och verktyg människor dagligen sig av ? något som i denna text benämns som en interaktionsekologi. Denna avhandling behandlar tre forskningsteman; för det första hur människor uppfattar och varseblir ljud, och hur vi kan dra nytta av detta när interaktiva ting omger oss och pockar på uppmärksamhet; för det andra hur vardagsljud varskor människor om situationer och händelser i deras omgivning; och för det tredje den designorienterade frå¬gan hur man bäst kan dra nytta av ljud som medium för interaktion. READ MORE

 4. 4. Bridging Boundaries in the Borderland of Bureaucracies Individual Impact on Organisational Adaption to Demanding Situations in Civil and Military Contexts

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Aida Alvinius; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; Boundary spanners; uniformed organisations; bureaucratic organisations; adaption; systems theory; contingency; stressful environment; civil-military relations; disaster management; emotional labour; Gränsöverskridare; uniformerade organisationer; byråkratier; anpassning; systemteori; contingency; påfrestande förhållanden; civil-militära relationer; katastrofhantering; emotionellt lönearbete; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Uniformed organisations; rationality; boundary spanners;

  Abstract : The purpose of this thesis is to reach a deeper understanding of how boundary spanners are bridging boundaries between uniformed bureaucratic organisations and their environment, characterised by demanding conditions.The main part of this thesis is based upon empirical data gathered through 71 interviews with Swedish civil and military informants from several uniformed organisations. READ MORE

 5. 5. Virtual Mobility and Pollution Prevention - The Emerging Role of ICT Based Communication in Organisations and its Impact on Travel

  University dissertation from Library at the IIIEE, P.O. Box 196, 221 00 LUND

  Author : Peter Arnfalk; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pollution control; Environmental technology; travel reduction; pollution prevention; telework; web-meetings; audioconferencing; videoconferencing; virtual mobility; virtual communication; IT; IKT; ICT; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Telecommunication engineering; Telekommunikationsteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Användningen av informations och kommunikationsteknik (IKT eller IT) påverkar vårt sätt att kommunicera i arbetslivet. Det underlättar distansarbete och skapar möjligheter till s.k. virtuella möten - att samarbeta utan att träffas fysiskt. READ MORE