Search for dissertations about: "tal-i-interaktion"

Found 1 swedish dissertation containing the word tal-i-interaktion.

  1. 1. Apokoinou in Swedish talk-in-interaction : A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

    Author : Niklas Norén; Per Linell; Jan Anward; Auli Hakulinen; Linköpings universitet; []
    Keywords : HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; apokoinou; ethno-methods; dialogical grammar; utterance construction methods; syntax as process; prosody; grammatical constructions; communicative projects; Swedish talk-in-interaction; conversation analysis; interactional linguistics; apokoinou; etnometoder; dialogisk grammatik; metoder för yttrandekonstruktion; syntax som process; prosodi; samtalsgrammatiska konstruktioner; kommunikativa projekt; tal-i-interaktion; samtalsanalys; interaktionell lingvistik; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

    Abstract : I den här avhandlingen undersöks den grammatiska samtalskonstruktionen apokoinou i svenskt samtalsspråk. I kontrast till traditioner av normativ grammatik och teoretiska perspektiv på språk, där apokoinou och besläktade fenomen har exkluderats från grammatisk beskrivning eller blivit behandlade som produkter av olika typer av misstag, är apokoinou här re-specificerad som en i högsta grad funktionell grammatisk resurs och metod för att åstadkomma lokala kommunikativa projekt i samtal. READ MORE