Search for dissertations about: "thesis abstract of environmental psychology"

Showing result 1 - 5 of 22 swedish dissertations containing the words thesis abstract of environmental psychology.

 1. 1. The experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique: : Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain

  University dissertation from Göteboprg

  Author : Anette Kjellgren; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; Key words: Altered states of consciousness; ASC; Floating; Flotation; REST; Pain; Creativity; Stress; setting.;

  Abstract : Abstract. The purpose of the presented investigations was to study the influence and effects of altered states of consciousness (ASC) induced through the flotation tank restricted environmental stimulation technique (flotation-REST) in a laboratory setting. READ MORE

 2. 2. Organizational Psychology and Safety Culture in Air Traffic Control: Concerning Organizational Climate, Situational Leadership and Psychosocial Work Environment

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Marcus Arvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Air traffic control; Psychology; Psykologi; Social psychology; Socialpsykologi; Industrial psychology; Arbetspsykologi; Psychosocial work environment; Organizational climate; industripsykologi; Safety culture; Situational leadership;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Föreliggande avhandling behandlar organisatoriska aspekter såsom organi-sationsklimat, psykosocial arbetsmiljö, situationsanpassat ledarskap samt säkerhetskultur inom den svenska flygtrafikledningen. Avhandlingen är en del av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt ? Human Factors in Air Navigation Services (HUFA) ? som drivs i samarbe-te mellan det svenska Luftfartsverket och Lunds universitet. READ MORE

 3. 3. The housing environment of people with severe mental illness

  University dissertation from Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola

  Author : Elizabeth Marcheschi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Supported housing facilities; people with severe mental illness; multi-place analysis; physical-environment affordances; social climate; social interactions; place attachment; quality of life;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bostäder med särskild service som upplevs ge möjlighet till socialt umgänge, avskildhet och återhämtning har positiva effekter på livskvaliteten hos människor med psykisk funktionsnedsättning. Vidare visar resultaten från denna avhandling att den visuella upplevelsen av miljön och upplevelsen av hemlikhet är betydelsefulla för att etablera en stödjande atmosfär. READ MORE

 4. 4. Value Orientation, Awareness of Consequences, and Environmental Concern

  University dissertation from Göteborg : Intellecta infolog AB

  Author : André Hansla; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Value onentatIon; awareness of consequences; envIronmentai concem; eco-Iabeled electnclty;

  Abstract : DOCTORAL DISSERTATION IN PSYCHOLOGY, 2011 Abstract Hansla, A (2011). Value OrIentation, Awareness oJConsequences, and Environmental Concern Department of Psychology, Umverslty of Gothenburg, Sweden The tenets of the value-basls approach to envIronmentai concem are (I) that envIronmentai concem IS motIvated by behefs about adverse egOIstIc (e g, own health), social-altrUlstIc (e g. READ MORE

 5. 5. Psychological methods for the assessment of chronic toxic encephalopathy and multiple chemical sensitivity

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Kai Österberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industrial medicine; Occupational health; Psykologi; Psychology; organic solvents; personality; neuropsychology; Multiple chemical sensitivity; toxic encephalopathy; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en granskning av ett antal psykologiska metoder i syfte att förbättra bedömning/diagnostik av två olika tillstånd förknippade med kontakt med kemikalier: (1) kronisk nedsättning av hjärnfunktion till följd av långvarig kontakt med lösningsmedel i yrket (toxisk encefalopati, förkortat TE), och (2) överkänslighet för kemikalielukter av okända orsaker (eng.: multiple chemical sensitivity, förkortat MCS). READ MORE