Search for dissertations about: "thesis in food security"

Showing result 1 - 5 of 77 swedish dissertations containing the words thesis in food security.

 1. 1. Food for Naught: The politics of food in agricultural modernization for African smallholder food security

  Author : Cheryl Sjöström; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; global food system; smallholder food security; sub-Saharan Africa; agricultural modernization; critical discourse analysis; power; politics of food; Millennium Villages Project; Malawi;

  Abstract : Why is there hunger in sub-Saharan Africa? What forces drive the global food system? What is the global food system? To approach these questions, this study investigates power and politics in food, in its production and in its organization. Proceeding from a critical realist approach, focus of this study is on the challenge of African smallholder food insecurity and how it is presented as part of a dominant discourse of agricultural modernization. READ MORE

 2. 2. Planting to feed the city? : Agricultural production, food security and multi-spatial livelihoods among urban households in Ghana

  University dissertation from Lund University

  Author : Hayford Mensah Ayerakwa; Lund University.; Lunds universitet.; [2017-05-11]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urban agriculture; Rural agriculture; Own food production; Food security; Food transfer receipts; Ghana;

  Abstract : The 2010 population and housing census in Ghana revealed that more than half of the Ghanaian population lived in urban centers. Critical to the phenomenon of urbanization is the question of how to sustainably feed the urban population especially the urban poor as rapid urbanization has the tendency to urbanize poverty. READ MORE

 3. 3. The Story of Phosphorus Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Dana Cordell; Stuart White; Jan-Olof Drangert; Julie Wilk; Johan Rockström; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; global phosphorus scarcity; peak phosphorus; global food security; sustainable resource use; food production and consumption system; transdisciplinary; systems thinking; global fosforbrist; peak fosfor; global matsäkerhet; hållbar resursanvändning; system för produktion och konsumtion av mat; transdisciplinaritet; systemtänkande; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Water in nature and society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vatten i natur och samhälle;

  Abstract : The story of phosphorus began with the search for the philosopher’s stone, and centuries later the critical role of phosphorus in soil fertility and crop growth was highlighted. Eventually, phosphorus was implicated in the global environmental challenge of eutrophication. READ MORE

 4. 4. Explaining Agricultural Yield Gaps in Cameroon

  University dissertation from Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Author : Yengoh Genesis Tambang; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; agricultural management; agricultural production; Cameroon; crop suitability; food security; small-scale; sub-Saharan Africa; sustainable intensification; vulnerability; yield gaps;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ökad livsmedelsproduktion utgör ett viktigt steg för att uppnå livsmedelssäkerhet i Kamerun. Under det senaste halvseklet har ökningen av produktionen i huvudsak uppnåtts genom ökad uppodling. READ MORE

 5. 5. Fields of Gold The Bioenergy Debate in International Organizations

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Magdalena Kuchler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Abstract : Under de senaste två decennierna har idén om att producera energi av biomassa rönt stor uppmärksamhet bland forskare, företagare, beslutsfattare och i samhället i övrigt. De förhållandevis många kontroverser och alternativ som är förbundna med produktion av biobränslen, deras koppling till de tre problemområdena energi, klimat och jordbruk, samt deras etablering inom samtida geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga sammanhang, gör dem till en aktuell fråga att analysera. READ MORE