Search for dissertations about: "tofik"

Found 1 swedish dissertation containing the word tofik.

  1. 1. Urinary Biomarkers and Patient Outcome in Chronic Kidney Disease and Atherosclerotic Heart Disease: The value of IgM-uria and IgG-uria

    University dissertation from Department of Nephrology, Lund University

    Author : Rafid Tofik; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Proteinuria; Albuminuria; urine IgM; urine IgG; glomerulonephritis; chronic kidney disease; atherosclerosis; cardiovascular disease; diabetic kidney disease.;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes mellitus, kronisk njursjukdom samt aterosklerotisk hjärtsjukdom utgör de vanligaste orsakerna till hjärt-kärlsjukdom och för tidig dödlighet. Dessa sjukdomar har blivit ett stort världsomfattande hälsoproblem med ökande prevalens och incidens. READ MORE